A VII. Szimfónia elemzéséhez tartozó diavetítés anyaga a letöltés gombra kattintva menthető a számítógépre. A „Hetedik_szimfonia.rar” fájl tartalmának kicsomagolása után, a bemutató a PowerPoint program segítségével tekinthető, hallgatható meg.

 VII. szimfónia, A-dúr, opus 92

 

Az I. tétel elemzése.

 

A tétel műformája: szonátaforma, bevezető résszel.

(Bevezető zenével indul az I. a II. és a IV. szimfónia is.)

A tétel tempójelzése: Vivace – 4/4,  vivace: –  6/8

 

A bevezető zenei rész.

Zenekari akkordot követően oboán szólal meg egy lassú és hosszú zenei bevezető-téma, közben a zenekari akkord még háromszor hangzik fel.

Majd a vonósokon az úgynevezett skála-menetek következnek, ezek alulról felfele haladnak és többször ismétlődnek, pianótól – fortissimóig.

Ezt követően táncritmusú, idillikus dallamot hallunk az oboán, mely ismétlődik.

Újra a skála-menetek következnek, majd ismét a táncritmusú dallam. Ezt követően ritmikus közjáték készíti elő a vivace belépését. A vivace részhez motívum-fogyasztással, és egyre halkuló dinamikával érkezünk.

 

(motívum-fogyasztás = amikor a zeneszerző a pár hangból álló motívumot fokozatosan egy-két hangra csökkenti, jelen esetben egy hangra fogyasztja.)

 

A tétel: vivace

 

I. Expozíció

 

A tételt ismétlődő ritmusképlet vezeti be, ez a daktilus-motívum. Itt még pianissimo hangzik, a kódában fortissimóban.

A daktilus egy hosszú, két rövid szótagból álló, ereszkedő versláb: È È.

Morse–hangokkal:  tá-ti-ti, szópélda: két ütem, Júlia stb.

Zene: egy hosszú és két rövid hang váltakozása.

 

Az első téma a fuvolán hangzik el, pianóban. Motívum-szövés után a teljes zenekaron, erős dinamikával, a téma kiteljesedik. Játékos hangulatú, életvidám dallam és rendkívül energikus. Aláfestésként a daktilus ritmus-motívumot halljuk.

Majd felfele haladó motivikus szekvenciák következnek, melyek ritmikus átvezető részbe jutnak.

 

A második téma két rövid részből áll. A ”b” rész először a fúvósokon pianóban, majd a zenekaron forte hangzik, a daktílus-motívum mindvégig jelen van.

A zárótémába történő átvezetés motívum-ismétlésekkel és pianóban indul, dinamikája fokozatosan erősödik. A zárótéma eléggé rejtve a mélyvonósokon, a basszusban hangzik, dallama felülről lefele halad és ismétlődik.

 

A folytatásban a zárótémából kiemelt motívum jut rövid szerepléshez, majd vad, barbár hangzású, meg- megszakadó lezáró-figura vezet az expozíció befejezéséhez. Közben zenekari szünet (generálpauza) oldja némileg a ritmikai feszültséget.

 

II. Kidolgozás

 

A kidolgozási rész kezdetén csak ritmust hallunk, majd az első témára emlékeztető motívumot, azt követően pedig motivikus és ritmikai játék váltogatja egymást, melynek mindvégig főszereplője a daktilus ritmus-motívum.

 

A kidolgozási rész végén a dinamika felerősödik, ami a visszatérésben megjelenő első témát készíti elő. Folyamatábra nem készíthető.

 

Többszöri meghallgatást javasolok! (A szimfónia Wagner által „A tánc apoteózisa” elnevezést kapta, tekintettel a ritmikára. Az apoteózis szóval a Zenei ismeretek tárgyalásakor, a ritmusnál találkoztunk először, a szómagyarázat a dokumentum végén olvasható.)

 

III. Reexpozíció

 

Az első téma visszatérése a teljes zenekaron következik be, míg az ismétlése most pianóban történik (az expozícióban fordítva volt!). A második téma előtti átvezetés most forte hangerővel történik. A dinamikai ellentétek különösen élesek; más, lényeges különbség az expozícióhoz viszonyítva nincs. Tekintsük meg a folyamatábrán is!

 

 

IV. Kóda

 

Először csak ritmust hallunk, majd motivumok-ismétlései következnek.

Az ismétlődések dinamikája fokozatosan nő, melynek a végén, a teljes zenekaron fortissimóban berobbannak a daktílus-motívumok.

A lezárást is ez a ritmus-fajta uralja, a hangerő persze változatlanul fotissimo.  

 

 

A tétel, és különösen a ritmika rendkívül „modern” lehetett azokban az időkben, mert a kortárs zeneszerző Weber C. M. (1786-1826) – egyébként kiváló német zeneszerző – egyszer azt találta mondani: „Beethoven most már megérett a bolondok házára.”

 

A II. tétel elemzése

 

A tétel műformája: szabad triós forma (három részre tagolható).

A tétel tempójelzése: Allegretto, ütemjelzése: 2/4

 

A szimfónia legnépszerűbb tétele. Nem gyászinduló, mint a III. szimfónia második tétele, hanem a gyászt felidéző, gyászra emlékeztető muzsika. A tétel lassan közeledő, majd távolodó gyászmenet képét idézi elénk. A bemutatón a közönség megismételtette.

Bernstein, L. mondta róla: „Valahol a kozmoszban született, ott a helye.”

 

A tétel három részre tagolható.

 

Első rész - A

A tételen egy monoton alapritmus vonul végig; hasonló, mint a VI. szimfónia második tételében a patakcsobogás ritmizált zenéje; vagy pl. a IV. szimfónia második tételében a lüktető–motívum.

 

Itt az alapritmus: egy daktilusból és egy spondeusból áll (mindössze két ütem). A daktilust már ismerjük:   È È; a spondeus két hosszú szótagból áll: – – Szópéldával: bányász, dobban.

 

A daktilus és a spondeus, együtt adja a régi görög adoniszi verssort, melynek képlete:    È È   – – 

Morse-jelekkel írva: -ti-ti-tá-tá; szópélda: két ütem dobban.

Ne csak olvassuk, ejtsük is ki a szavakat!

 

Ebből a teljesen jelentéktelen, monoton ritmusból – először egyetlen hangon halljuk – téma (dallam) hangzik, majd fejlődik, Ez a tétel legfontosabb dallama, valójában fő-dallama.

A folytatásban ezt a dallamot variációs feldolgozásokban halljuk. A dinamika erősödik, a hangszerelés egyre gazdagodik, melyhez ellentéma járul. Az ellentéma dallama, hangvétele panaszos, igen bensőséges; a fájdalomról, a gyászról beszél.

 

Második rész - B

A második rész alaphangja a fájdalom, dallama elsősorban lírai jellegű, és a klarinéton szólal meg, hegedűk festik alá, később a zenei szövet gazdagodik, melynek végén skála-menetek készítik elő a fő-dallam harmadik szakaszban történő megjelenését. Ezek felülről lefele haladnak.

 

                                    

A harmadik rész - C

A fő-dallam pianóban hangzik el. Ezt követően a fő-dallam fugató feldolgozását halljuk, melynek végén fortissimóra erősödve az alapritmus hangzik el, négyszer. Ismét elindul a második rész lírai dallama, de nem fejeződik be, hanem, egyre távolodva tőlünk, a fő-dallam egyes részeit, foszlányait halljuk egyre messzebbről, és halkabban, közben többször generálpauza szakítja meg a zene folyamatosságát.

 

 

A III. tétel elemzése

 

A tétel műformája: scherzo jellegű.

A tétel tempójelzései: Presto, ütemjelzése: 3/4

    Assai meno prestó (Trió), ütemjelzése: 3/4

A. -  Presto

A tétel két ütemnyi ritmus bevezetéssel/felütéssel kezdődik, majd pianóban a téma következik, ami azonnal ismétlődik; felülről lefele halad, „siet-szalad-rohan”; táncos ritmusú (nem éppen dallamos).

Ezt követően a presto – úgymond kedélyes muzsikája – motívum-töredékekből építkezik. Jellemzője a féktelen jókedv, valamint a merészség, amely a tempóra, dinamikára, hangszerelésre egyaránt vonatkozik. Ritmikája különleges, egyedülálló. Folyamatábra nem alkalmazható.

 

B. -  Trió

A tétel középső része, a trió, egy rendkívül poétikus hangzású dallamból áll, mely feltehetően népi eredetű. Egyszerű és bensőséges. Szépsége és művészi ereje a dallam feldolgozásában és hangszerelésében van, ahogy azt Beethoven a zeneművészet magaslataira helyezi.

 

 

A – (harmadik rész)

A harmadik részben ismételten elhangzik a Presto, majd a Trió, és újra a Presto. A harmadszor is elhangzó Presto után elindul a Trió zenéje, melyet forte-akkordok szakítanak félbe, s hamar kiderül, hogy zenei tréfáról van szó.

„Szinte magunk előtt látjuk Beethovent, amint eldobja tollát.” – ezzel a találó képpel jellemzi Schumann, Robert (1810-1856) a befejezést.

A IV. tétel elemzése

 

A tétel műformája: szabad szonátaforma.

A tétel tempójelzése: Allegro con brió, ütemjelzése: 2/4

 

Voltak kritikusok, akik szerint Beethoven e finálé némely részében inkább „rikoltozik és kiabál”, mintsem zenél. Lipcsében úgy vélték, hogy Beethoven csak részeg állapotában írhatta ezt az őrjöngő zenét.

Nevezték „szilaj bacchanáliának”, továbbá „a ritmus orgiájának” is. Talán R. Wagner (1813 – 1883) szimfónia-elnevezése a legtalálóbb: „A tánc apoteózisa.” (Talán még inkább A ritmus apoteózisa! S lehetne: A ritmus megkoronázása, A ritmus ünneplése – ezek persze csupán az én névadásaim.)

 

A tételt legjobban a „félelmetes lendület” szavakkal lehet jellemezni. Hallgassuk meg, igaz-e?

 

I. Expozíció

 

A tétel zenéje kétszer elhangzó, helyesebben feldübörgő, a már ismert daktilus-motívummal kezdődik:   È È  

Szokatlan, merész és egyben „modern” kezdés volt, kétszáz évvel ezelőtt.

 

Ezt követően rögtön az első témát halljuk. A téma valójában egy rövid motívum ismétléseiből áll! A témát elsősorban a ritmus és a hangsúlyok uralják, a dallam a daktilus-ritmusnak van alárendelve, elhangzása után rögtön ismétlésre kerül.

 

A folytatásban a téma variánsát halljuk (a különbség minimális), szintén ismétlésre kerül és az első téma ismétléseit a daktilus-motívum négyszeri dübörgése zárja be.

 

A folyamatábrát részletesen írom fel, mert igen gyorsan mennek végbe a motívum, illetve témaváltások

Ezután az első téma utótagját kétszer halljuk, – közben négyszer a daktilus-motívumok dübörögnek fel. A folytatásban egy rövid kis dallam négyszer ismétlődik (ez valóban dallamos, bár forte hangzik), és az úgynevezett lüktető-motívumokba torkollik.

 

Következik a második téma, mely magyaros, ritmusában verbunkos muzsikát idéz; két részre tagolható. A téma befejezése utáni ritmikus motívumok fokozódó hangerővel a teljes zenekaron felhangzó tomboló-motívumokba érkeznek, melyet az extatikus forgó-motívumok váltanak fel, fokozva a ritmus démoni hatását, erejét. A lezárás természetesen a daktilus-motívummal történik.

 

II. Kidolgozás

 

A kidolgozási részben kétszer is elindul az első téma eleje, de nem fejeződik be. Majd – akárcsak az expozícióban – négyszer hangzik el a főtéma, amit egy rövid feldolgozási szakasz követ. Jellemzője a ritmikával való játék.

 

A szakasz befejeztével a dinamika váratlanul pianóra vált: négyszer hangzik el a daktilus-motívum, majd elindul a főtéma eleje; ez a rövid kis zenei rész megismétlődik. Majd minden átmenet nélkül, forte hangerővel, berobban a daktilus-motívum, vagyis elkezdődik a reexpozíció.

 

III. Reexpozíció

 

A reexpozíció minimálisan tér el az expozíciótól. A különbség az első téma ismétlésénél van, rövidebb, mint az expozícióban. 

 

IV. Kóda

 

A kóda a tejes zenekaron elemi erővel berobbanó négy daktilus-motívummal veszi kezdetét. A folytatás az expozícióból már ismert első téma utótagjának feldolgozása, mely négyszer hangzik el, amit motívumszövés, majd motívum-ismétlések követnek. Az ismétlések végén a dinamika felerősödik, s újra bedobbannak a daktilus-motívumok.

Ezután ismét megjelenik az első téma utótagja, de hamarosan annak is csak az egyik motívuma lesz az ismétlés tárgya.

Az ismétlések végén veszi kezdetét a lezáró szakasz, melynek felfokozott ritmikája, dinamikája teszi fel a koronát a tételre, mely diadalmas harsogásban fejeződik be.

Mielőtt a két akkord lezárná a tételt, Beethoven, szokásához híven, egy pillanatra bár, de kétszer felidézi az első téma kezdetét. A végső két akkord pedig nem lehet más, mint a daktilus ritmus-motívum.

 

 

S z a v a k b a n

 

A VII. szimfónia Beethoven zenéjében minőségi ugrás, olyan, mint a III. szimfónia volt, és lesz majd a IX. szimfónia. Európai hírneve nő, mely növeli önbizalmát, alkotókedvét. Ekkor negyvenhárom éves. Még saját maga vezényli a zenekart, de fülbaja miatt hamarosan kénytelen visszavonulni a nyilvános szerepléstől, s kizárólag az alkotásnak él.

 

A szimfónia első bemutatója 1813. december 8.-án volt a bécsi egyetem nagytermében; nagy sikere volt. Egy későbbi időpontban, 1814. február 27.-én megtartott hangversenyről Schindler, Anton (1798 – 1864) német zeneíró és karmester – Beethoven „fizetés nélküli magántitkára” – így ír: „A tetszésnyilvánítás tombolása felülmúlt mindent, amit addig hangversenyteremben valaha is hallani lehetett.”

 

A szimfónia alkotása előtt Beethoven behatóan tanulmányozta, tanulmányozhatta a görög mondavilágot, Homérosz (? i. e. VIII. sz. – ? i. e. VIII. sz.) műveit, a görög költészetet, verslábakat, a görög nép régi ünnepeit, életszemléletét stb. A zenét nem, mivel annak gyakorlata nem hagyományozódott át az utókorra. Pindaros (i.e.? 520 – ?445), a legnagyobb görög költő egyik ódájának fennmaradt dallamának hitelessége ma sem bizonyított.

 

A szimfónia muzsikájában ezúttal a legkisebb drámai kontraszt sem található. Közvetlen hangú, szenvedélyes, kötöttségek nélküli, felszabadult muzsika. Hangszerelése fényesebb, színesebb, mint a korábbi szimfóniáké.

 

Talán itt kell említeni, hogy a szimfónia hangneme: A-dúr. Régen, de talán még ma is, zenei berkekben az A-dúrra azt mondták/mondják: „fényes, világos” hangnem. A D-dúr a „heroikus” jelzőt kapta. Az F-dúr a „pasztorális-témák” hangneme. A b-moll „gyászos”; a c-moll „sötét”, „tragikus”; a g-moll „metszően tragikus” – (Ebben a hangnemben írta Mozart a az ún. nagy g-moll szimfóniát – Köchel-jegyzékszáma: 550.)

 

Ez a szimfónia lényegesen más, mint a többi. Minden tételnek különleges ritmusa van.

A mű erejét, nagyszerűségét, egészét a ritmus határozza meg. A ritmus, mely a zene legősibb eleme. „Kezdetben vala a ritmus.” – mondta Wagner. A zenében a ritmus az elsődleges elem. Az emberi élet hajnalán a „homo sapiens” ritmus-zenét alkotott, mely a természet felől érkezőnek mondható. A dallam másodlagosnak tekinthető, mely alapvetően emberi érzelemből támad, s akkor szép, ha másokban is érzelmeket kelt: örömet ébreszt, vagy bánatos szívünket vigasztalja. (A zene elemei: ritmus, dallam, hangszín, dinamika; egymás nélkül nem létezhetnek, nem beszélhetünk zenéről; kivétel a fentebb említett ritmus-zene.)

 

Figyelni kell tehát az egyes tételek tempóelőírásaira!

 

Az I. tételé:

 

A bevezetés tempójelzése: Poco sostenuto (kissé vontatottan, kimérten), 4/4 

A tétel tempójelzése: Vivace (élénken, gyorsan), 6/8

 

A tételt bevezető zene tempója lassú, hogy minél hatásosabb legyen magának a tételnek a belépése, ami gyors tempójú. A bevezető zene végén tanúi lehetünk a „daktilus-motívum” megszületésének. (Hiába: a klasszikus zene alkotója nem tűri, hogy hallgatója közömbösen hallgassa a zenét!)

 

S hogy milyen egy „vivace” tétel muzsikája, azt akkor tudjuk igazán értékelni, ha már több vivace-tételt hallgattunk meg. (Például: I. és VIII. szimfónia IV. tételei; IV. szimfónia I. tétele.) Természetesen ne csak Beethoventől hallgassunk, hanem Mozarttól, Haydntól vagy akár Brahmstól.

 

Az I. tételben elhangzó és táncot idéző főtéma határozza meg a tétel, s egyben a szimfónia zenei anyagát, jellegét. A IV. tételben már a magasra szökő, tobzódó jókedv, s egyben a ritmus eksztatikus megnyilvánulásait halljuk.

 

 

 

A II. tételé:

 

Allegretto (kissé gyorsan, „gyorsacskán”), 2/4

 

A szimfóniák II. tétele általában lassú, de ezúttal a mérsékelten gyors, gyorsacskán előírás a mérvadó. A tétel meghatározója egy monoton alapritmus, mely szinte állandóan jelen van; hol piano, hol fortissimo hangerővel. Az elhangzó főtémának dallamát is a ritmus határozza meg, majdhogy másodrendű szerepe van a ritmushoz képest.

A főtémához csatlakozó ellentéma az, aminek kifejezőbb, beszédesebb dallama van; nosztalgikus, panaszkodó, jobban hat érzelmeinkre. A két dallam egymásba fonódik, és a fugató feldolgozásban nyeri el kiteljesedését.

 

A tétel végén – egyre halkuló dinamikával, és meg- megszakadó dallamával – a főtéma a SEMMI-be vész, szertefoszlik. Dr. Molnár Antal zenetudósunk a tétel érzékeltetésére idézi Atádi Sámuel versének egy részletét:

 

„Vándor vagy, ember, Bíztat az utad,

De célt az elméd Hiába kutat.

Honnan jössz s hová Vezet a végzet,

Sosem adatott Megtudni néked.

Csak mégy az úton, Ki tudja, hova,

Mígnem majd egyszer Nem jutsz már tova.”  

 

A III. tételé:

 

Presto (nagyon gyorsan, sebesen), ¾

 

Trio: assai meno presto (kevésbé gyorsan), ¾

 

A szimfóniák harmadik tétele hagyományosan a menüett volt, később a scherzo foglalja el a helyét, s Beethoven itt már a scherzo elnevezést sem használja, csupán tempójelzést ír elő: Presto. Ennek ellenére valójában gyorstempójú scherzo tételről van szó. A Presto muzsikája színes, játékos, mókás; magával ragadó; ritmusa merész, akár a többi tételé. Hallgatása kevésbé igényel fokozott figyelmet, pusztán gyönyörködni kell, egy kicsit elmerülni a zene, ezúttal főként a ritmus élvezetében.

 

A Trio hangzása igen poétikus. Dallama a lehető legegyszerűbb, szelíd, nyugalmat árasztó. (Ugyancsak ellentétben van a Prestoval!) A szakirodalom a dallamot, illetve annak alapját a népzene típuskörébe utalja. (A kortárs Stadler abbé, ismert osztrák zarándokének dallamának mondja.)

Felejthetetlenné a hangszerelés és a mesterien megválasztott harmóniák teszik.

 

S amiről még szólni kell, az a tétel formája, mely betűszkémával felírva a következő: A B A B A, vagyis a szokásos A B A után ismétlésre kerül a Trió és a Presto. 

 

 

A IV. tételé:

 

Allegro con brio, 2/4 – élénken, gyorsan, hévvel.

(Itt jelzem először, hogy az Allegro szó szerinti jelentése: vidám, gyors.)   

 

A IV. tétel a szimfónia megkoronázása, melyre a már ismert „félelmetes lendület” kifejezés illik a legjobban. Többen vallják, hogy nem lehet elég gyorsan játszani. Szabad és merész, nem mentes a túlzott szenvedélyességtől.

 

Beethoven felszabadítja a ritmus kötöttségeit, korlátait; eksztatikussá fokozza, mégis uralkodik rajta. Általánosan kialakult az a nézet, hogy a tétel a dionüszoszi életörömet: a féktelen, a tobzódó jókedvet is kifejezi.

 

Nem túlzás a bacchanália szónak a használata sem, mely az ókori görögök népünnepélye volt. Ebben a tételben a zabolátlanul áradó ritmusképletek kiszabadulnak a megszokott világukból, és felfokozott, orgiasztikus állapotról árulkodnak.

 

Azt is el lehet képzelni, hogy a zene megidézi az olasz városok maszkabáljainak hangulatát, ahol az önfeledt jókedv és a gondtalanul kergetőző ritmusok ereje táncba szólítja még azokat is, akik pusztán szemlélődni, kíváncsiskodni akartak. A maszkabál végül egy közös táncünneppé, népünnepéllyé válik. (Többen vad néptáncnak is minősítik.)

 

A ritmusnak ilyen szenvedélyes, túlfűtött bemutatása, nem véletlenül váltotta ki a kortársak idegenkedését a szimfóniától, mert értékítéletük szerint túllép a művészi szép fogalmán, sérti az elfogadott esztétikai elveket stb.   

 

A különböző kutatások, elemzések napjainkra már kimutatták és bebizonyosodott, hogy a szimfónia tételei megfelelnek a klasszikus stílus előírásainak, harmóniai rendnek, forma és tartalom követelményeinek stb.

S ami a legfőbb bizonyíték: a szimfónia egész Európában, rövid idő alatt, népszerűvé vált; napjainkban is gyakran elhangzik, szerte a világon.

 

Nem Beethoven volt önkívületi, részeg állapotban, amikor a szimfóniát komponálta, hanem magát a ritmust fokozza a megszokott, az általános fölé, hogy kifejezze a tánc mámoros örömét, a földi élet fölé emelkedő extatikus életérzést. Más szavakkal: a zene legősibb elemének, a ritmusnak tobzódásában érzékelteti a szellem felszabadult érzéseit.          

 

Az más kérdés, hogy ezzel egyidejűleg kifejezi a fékevesztett bacchanália túláradó hangulatát, a dionysosi mámor önfeledt, ujjongó örömét, ami olykor orgiákba fajult. (A zene ürügyén sok a belemagyarázás! Elnézést, én is ezt teszem, de elfogadni nem kötelező!)

 

A mű nagyszerűségét az is bizonyítja, hogy bemutatása után két évvel a szimfónia és különböző feldolgozásai (fúvósokra, kvintettre, zongorára) nyomtatásban is megjelentek.

 

 

 

Tárgymutató

 

apóteózis gör – 1./megdicsőülés, istenülés; 2./ istenítés, dicsőítés; 3./ egyes színművekben a hősnek a befejező ünnepélyes jelenetben történő felmagasztalása < vissza

 

bacchanália gör – Bacchus görög isten tiszteletére tartott, orgiáig fokozódó szertartás, lakoma < vissza

 

dionüszia  gör – az ógörögök Dionüszosz-ünnepe, szüreti-mezei ünnepség – vissza  (Dionüszosz = Bacchus /e: Bakkhosz/ másik görög neve) < vissza

 

eksztatikus gör-lat – eksztázisban lévő; felindult, önkívületben lévő < vissza

 

orgia gör – féktelen kicsapongás /tivornya/, tobzódás < vissza

 

orgiasztikus gör-lat – tobzóda, orgiára emlékeztető < vissza

 

maszkabál ném-ol – jelmezes felvonulás, álarcosbál < vissza