A zene mindenkié. – Kodály Zoltán

 

E l ő s z ó

 

A szimfóniák elemzése, bemutatása, magyarázata, nem tudományos igényű, ez nem lehet cél. Elsősorban a számítógépet használó fiatalok, továbbá zenekedvelők számára ajánlott.  

 

Az európai zenetörténet egyik kimagasló fejezete a klasszikus zene, amely Bach halálától Beethoven haláláig, vagyis 1750-től 1827-ig tartott; ez 77 év.

E fejezeten belül a koronát a „bécsi klasszika” viseli, mely Beethoven születésétől, vagyis 1770-től 1800-ig tartott; ez összesen 30 év.

A megelőző zenetörténeti korszak, a barokk zene 1580-tól – 1750-ig, (J. S. Bach haláláig) „virágzott”. Ez összesen 170 év.

 

Ismert a klasszikus korszak alábbi tagolása:

 

Ø     a/ korai korszak – Gluck és kortársai; a „mannheimi iskola”,

Ø     b/ tetőpontján álló korszak – Haydn, Mozart és kortársai,

Ø     c/ késői korszak – Beethoven és kortársai.  

 

A zenei élet központja Bécs, ahol három zeneszerző munkássága és neve emelkedik egyre magasabbra: Haydn, Mozart és Beethoven. Mindhárman ugyanazt a zenei nyelvet beszélik, s közülük Beethoven művészete áll legközelebb a valósághoz, az élethez.

 

Mindnyájan ismerjük a IX. szimfóniában felhangzó örömódát, mely napjainkban az Európai Unió himnusza. De vajon kétszáz évvel e kor után, ismerjük-e, értjük-e a Beethoven-szimfóniákat? Tudjuk-e értékelni e művek grandiózus nagyságát?

 

Erre a kérdésre próbáltam választ adni elemzési módszeremmel, a szemiotika, a strukturalizmus, az informatika, és a kommunikáció szeleteinek, illetve a Szemelvényekben található dokumentumok segítségével.

 

A szimfóniák megalkotása óta eltelt kettőszáz esztendő egyre inkább igazolja, hogy e művek felett nincs a múló időnek hatalma. Értékük – idézőjelben mondva – „örök”, nem halványulnak. Sőt! Egyre szebben tündökölnek. Akárcsak Homérosz, Shakespeare, Michalengelo, Goethe művei, alkotásai. (A felsorolás nem lehet teljes…) Érdemesek a megismerésre!

 

 

Tárgymutató

 

Minden tudomány-, illetve művészeti ág sok-sok szakmai szavat használ, amely alól a zene sem kivétel. Rengeteg a zenei műszó, sok az idegen eredetű, főként az olasz, és a német. Olykor problémát jelenthet a magyar nyelven előforduló szakmai műszó értelmezése is.

 

Az elemzések során előforduló és magyarázatra szoruló szavak kék színűek. A szóra kattintva, a dokumentum végén található tárgymutatóban olvashatjuk a szó magyarázatát. A < vissza   szóra kattintva a dokumentum adott pontjára, helyesebben „szóhoz” léphetünk.

 

 

informatika lat – adatok, szövegek elektronikus jelekké /információvá/ való átalakításával, ezek szerkezetével, tárolásával, rendezésével és feldolgozásával foglalkozó elmélet és ennek gyakorlati alkalmazása

információ lat 1. felvilágosítás, tájékoztatás 2. hírközlés 3. értesülés, adat 4. híranyag, a közlés tárgya 5. elektronikus úton továbbított jel; hír (Idegen Szavak Szótára) « vissza

 

kommunikáció lat1. tájékoztatás (hír) közlés 2. információk közlése/cseréje valamilyen erre szolgáló eszköz, ill. jelrendszer (nyelv, média, gesztusok stb.) útján 3. ritk közlemény 4. összeköttetés, kapcsolat, érintkezés  (Idegen Szavak Szótára) « vissza

 

Egy kicsit bővebben,

röviden és velősen az alapvető kommunikációs helyzetekről.

 

1./  beszélő   - szöveg -  hallgató

    

A kommunikáció nyelve mindkélt résztvevő által ismert, a kapcsolat élő, eleven, egyenrangú; az információ-áramlás iránya cserélődik; kétirányú, és mindaddig tart, amíg a megértés teljessé válik, mindkét alany számára.

 

 

 2./ író    regény    olvasó

 

Eltérés az 1-től: nincs élő, közvetlen, egyenrangú kapcsolat, az információ-áramlás egyirányú, a megértés teljes, de nem azonos értékű előzővel. Ha az olvasó valamit nem ért, ha valami tetszett, újra elolvashatja a vonatkozó bekezdést, fejezetet stb.

 

 

3./ előadó – előadás – hallgató        

 

Eltérés előzőektől: visszatérésre, újraolvasásra nincs lehetőség, a megértés nehezül, különösen, ha valaki nem figyel; de akkor is, ha az előadó nem fordít kellő gondot mondatai, mondatszakaszai érthetőségére. Ezért mondja Montaigne, Michel Eyquem de /1533-1592/, francia író és moralista; az esszé, mint irodalmi műforma megalkotója: „Egy előadás félig a szónoké, félig a hallgatóé.”

zeneszerző    zenemű     hallgató

 
 


4./    

 

A két végletről:

o       teljes a megértés – beleértve az esztétikai élményt is – a „zeneértő” számára, aki jól ismeri a zenei nyelvet (kottaolvasó), jártas a művészetek világában, a zeneművészetben, az esztétikában, s ehhez járul még az élettapasztalat is, idősebb korban stb.;

o       nincs megértés, ha a zenei nyelv nem ismert, nem művészetkedvelő hallgatóról van szó stb.

 

A két véglet között a művészetpszichológia hatáslélektanának egyik ága, a befogadástipológia – különböző vizsgálati módszerek alapján – további megkülönböztetéseket tesz a zenehallgatók között, ennek fejtegetése most nem lehet cél.

 

Összefoglalva: amíg a hétköznapi beszéd jelrendszere állandó jellegű, stabil, addig a művészi jelrendszerek – köztük a zenei nyelv – rövid időn belül változnak, fejlődnek /olykor visszafejlődnek/, hagyomány és újítás dialektikájának megfelelően, tehát instabilak, ami a megértés ellen hat. Ma már 10 zeneszerző közül 9 nem érti egymást! « vissza

 

 

struktúra, szerkezet: a modern szaktudományok, a filozófia és a művészetelmélet egyik alapfogalma; a latin struere (építeni) szóból származik. A szó jelentése az évszázadok során bővül. Anatómia: az egyes szervek elhelyezkedése. Nyelvtudomány: a szavaknak a beszédben/írásban való elhelyezkedése.

 

A fejlődés során a struktúra kifejezést egy egésznek, az egész részeinek, végül a részek közötti viszonyoknak megjelölésére kezdték használni.

 

Zene: Beethoven szimfóniái, a szimfónia egyes tételeinek zenei szerkezete nemcsak hallás útján értelmezhető és követhető, hanem hangjegyekkel leírható.  Ez a kottaírás, mely háromszáz évi fejlődés után a XVII. században állandósul, ma is változatlanul használatos. A világ minden zenésze ezt használja. Ennél egyetemesebb nyelvet nem fejlesztett ki az emberiség.

 

Elemzési módszeremben a kottaírástól eltekintek, mivel azt egyre kevesebben ismerik, kivéve a hangszeren játszókat, a hivatásos zenészeket, zenetudósokat stb.

Az általam használt betűk, számok, egyéb jelek zenei részleteknek felelnek meg, melyek alapján informatikai folyamatábra állítható össze.

Bővebben lásd az egyes tételek elemzésénél, illetve a szemelvények között, a „Szemiotika” címszó alatt!  vissza

 

szemiotika lásd szemelvények külön dokumentumában!  « vissza      

 

A lakás könyvek nélkül olyan,

mint egy ember lélek nélkül. Cicero

 

Szakirodalom

A teljesség igénye nélkül

 

 

Dr. Bartha Dénes Beethoven kilenc szimfóniája c. könyve

Zeneműkiadó Vállalat, második kiadás, Budapest – 1956 (Készült a magyar ifjúság részére, 3 100 példányszámban.)

 

Szabolcsi Bence: Beethoven – Művész és műalkotás – Két korszak határán – Harmadik, átdolgozott kiadás – Budapest, 1960 – Gondolat Könyvkiadó

 

Tóth Dénes: Hangversenykalauz, I. Klasszikus zene. II. Romantikus és modern zene, Zeneműkiadó Vállalat, Budapest 1962

 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz – I. Zenekari művek, Zeneműkiadó, Budapest 1972

 

SH atlasz Zene – Springer-Verlag Budapest Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo Hong Kong Barcelona 1994

 

Charles Rosen: A klasszikus stílus – Orfeusz könyvek, Zeneműkiadó Budapest, 1977

 

Beethovens Symphonien von Otto Neitzel – Verlag von P. J. Tonger. Köln a. Rh 1912 (Második kiadás)

 

Alan Kendall – A klasszikus zene krónikája /A nagy komponisták életének és zenéjének bensőséges naplója/ - Patricia könyvek – 2007

 

ZENEI LEXIKON – Szabolcsi Bence - Tóth Aladár Átdolgozott új kiadás, Főszerkesztő: dr. Bartha Dénes; szerkesztő: Tóth Margit – Zeneműkiadó Vállalat, Budapest 1965

 

ESZTÉTIKAI KISLEXIKON – Kossuth Könyvkiadó – 1979

 

Bőhm László: Zenei műszótár – Zeneműkiadó Vállalat, Budapest 1961

 

 

Alfred Amenda: Beethoven – életrajzi regény – Európa Könyvkiadó Budapest – 1969

 

Lukács György: Az esztétikum sajátossága – Magvető – 1978

 

Vitányi Iván: A zene lélektana – Gondolat, Budapest, 1969

 

Voigt Miklós: Bevezetés a szemiotikába - 1977

 

Zoltai Dénes: A zeneesztétika története

 

Fischer Sándor: Retorika – Kossuth Könyvkiadó / 1975

 

Szónokok, előadók kézikönyve – Kossuth Könyvkiadó - 1974

 

Zenei Műszótár – Bőhm László, Zeneműkiadó Vállalat, Budapest 1961

 

Livius, Titus  /i.e. 59.? – i.e. 17.?/ A római nép története a város alapításától – első kötet – Európa könyvkiadó, Budapest 1982

 

Plutarkhosz [1] /? 46 - ? 120 /– Párhuzamos életrajzok – első kötet – 456-494. oldal – Magyar Helikon – 1978

 

Szabó Árpád: Róma jellemei – Móra Ferenc könyvkiadó, 1985 /Ebben a könyvben bővebben olvashatunk Coriolanusról, mint a Liviusnál./

 

A hét zeneműve – szerkeszti Kroó György, 1974/4 október-december, Zeneműkiadó

 

A hét zeneműve – szerkeszti Kroó György, 1975/2 április-június, Zeneműkiadó

 

Beethoven és Martonvásár – Fejér Megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatala ismeretterjesztő kiadványa – 1975

 

Leonard Bernstein: Hangversenyek fiataloknak – Zeneműkiadó, Budapest 1974

 

A zene könyve – Zeneműkiadó 1981, Kossuth Nyomda /Az év könyve volt!/

 

 

 

Ajánlásaim

 

Az egyes szimfóniák tanulmányozása előtt „kérem és javasolom” a Zenei ismeretek, Műhelytitkok, Formatan című oldalakon írtak elolvasását, valamint a  » beszúrt «  zenei példák meghallgatását.

E könyvtárakban közreadott ismeretek birtokbavétele után érdemes megkezdeni az egyes szimfóniák tanulmányozását.  Bizonyosan állíthatom, hogy elősegítik a jobb megértést.

 

Ugyancsak nélkülözhetetlen az elemzési módszer megismerése, ami a szemiotika /jeltudomány/ segítségével készült. A Szemelvények között ugyanezen címszó alatti dokumentumban olvashatók a szükséges ismeretek.

Diákon is bemutatom a módszer lényegét, ami a Pps oldalon található, de jobbnak tartom a szöveges dokumentum elolvasását, mert ott további hasznos tudnivalókat és érdekességeket is találunk.

 

Ha az előzőekben ajánlott ismeretszerzés megtörtént, következhetnek a szimfóniák.  

 

Az egyes szimfóniák elemzései külön-külön könyvtárban vannak elhelyezve. A Ppt-bemutató diáira minimális tudnivaló és a zene van „beszúrva”. Bővebb zenei magyarázatok, továbbá segítőkész ismeretek ugyanazon könyvtár dokumentumában olvashatók. Például a VIII. szimfónia II. tételben a scherzo-t illetően találunk bővebb tudnivalókat, vagy például a VI. szimfónia esetében versidézet, rövid hangulatteremtő leírások segítik a megértést.

 

A dokumentumban sokak számára segítséget jelenthet, hogy az egyes témák: átvezető rész, epilógus kezdete stb. milyen hangszeren/hangszereken szólal/nak meg. Ezek a szavak barna színnel szerepelnek a szövegben. 

 

FONTOS és javasolom, hogy az egyes szimfóniák tanulmányozása a VI. szimfóniával kezdődjön, mégpedig a tételek következő sorrendjében:

 

II. tétel            IV. tétel            V. tétel            I. tétel             III. tétel    

 

A szöveges dokumentumban ez a sorrend szerepel, a diákon viszont valós tételsorrend van. Megismerés után a tételek sorrendjében kell hallgatni a szimfóniát. 

Utána aztán lehet folytatni az I. szimfóniával, akár a VIII. szimfóniával, míg a III. VII. és a IX. maradjon későbbre.

 

A számunkra nehéznek tűnő részleteket többször hallgassuk meg!

 

Rövid és fontos olvasnivalók találhatók a Szemelvényekben. Az egyes szimfóniák elemzésekor dián teszek ajánlást, hogy mikor mit olvassunk el.

 

Senki ne keressen a dokumentumok között szerkesztési, szerkezeti rendet; a számítástechnikában ez nem lehet cél, bármi azonnal elérhető, kapcsolható!

 

Ami nem ismert, amire kíváncsiak vagyunk – Interneten elérhető!

(S akinek nincs Internet-lehetősége? Remélem, van jó barátja?)

 

Végül javasolom, ahogy elkezdjük a szimfóniák tanulmányozását, kezdjük el olvasgatni a Szemelvények között található: Bevezetés az esztétikába c. összeállítás egyes fejezeteit, később búvárkodjanak az Esztétikai Lexikonban! –, mert esztétikai ismeretek nélkül nem lehet a művészetekről beszélni.

 

Mi a zene? Mi a művészet? című Ppt-k ehhez kellő indíttatást adnak, ahol ókortól napjainkig válaszokat gyűjtöttem e kérdésekre. Ugyanezen két címmel dokumentumok is készültek /van, aki jobban szeret olvasni/, melyek a Szemelvények között találhatók. 

 

A zene nemcsak a legelvontabb művészet, hanem a legtöbb időt is igényli hallgatójától. Web-oldalon kevés ismeret került átadásra, ezért arra kérem „látogatóimat”, hogy olvassanak hozzá, nézzenek utána ismereteknek, tudnivalóknak, kinek-kinek mire van szüksége.

 

A szimfónia-elemzéseknél hangulatteremtés, képzelet- és gondolatindítás céljából, hol több, hol kevesebb szöveges magyarázatokkal is éltem. Elfogadásuk nem kötelező!

Mentségemre szolgáljon, hogy sem a zenei, sem pedig a tudományos ismeretterjesztés nem létezhet magyarázatok, hivatkozások nélkül. Több kérdésben akkor értünk meg igazán valamit, ha hasonlattal élünk, ha latin közmondást illetve magvas, bölcs gondolatot idézünk stb.

Ezt alkalmazzák a zenei tárgyú könyvek, s a legnagyobbak is ezt tették, pl. Leonard Bernstein.

 

Kommentár nélkül ajánlom alábbiak gondos olvasását!

 

Előszó/Tárgymutató/- „kommunikáció” szó

Szemelvények/Műhelytitkok - Motívum szótól – Dallambővítés szóig

- A komm. folyamatának szemléltetése fejezet

- Átvezetés /rész és egész dialektikája/

- Formatan vonatkozó két oldala

 

 

 

 

 

Az önképzésről

 

 

A bánya mélyéről előkerülő gyémánt a maga természetességében is értékes, de igazi szépségét, csodálatos ragyogását, színpompás fényeit csak akkor tudja igazán tükröztetni, ha türelmes munkával lapjait megcsiszolják.

Ehhez hasonló tudásunk, műveltségünk színvonalának állandó, folytonos emelése. Igényli „minden egyes lapjának” gondos és türelmes csiszolását. Igényli az ismeretek állandó gyarapítását, fejlesztését, mert senki nem válhat máról-holnapra műveltté, széles látókörűvé. Bizonyos bölcsességet pedig az élettapasztalatok adnak, adhatnak. Csak a rendszeres és türelmes munka hozza meg eredményét.  „Dies diem docet.” – mondták a rómaiak. Egyik nap tanul a másiktól. Szabadabb fordításban: Minden nap tapasztaltabbak leszünk.

Egy önművelő előtt nem lehet akadály. A „nincs időm!” oly gyakori hivatkozás valójában érvelés nélküli elutasítás, önigazolás, akaratgyengeség – ahogy tetszik. Nem ment fel az élet kihívásaival szemben. Meg kell tanulni, el kell sajátítani és az életmód részévé kell tenni a szabadidő hasznos és célszerű felhasználását.

Sokan olvasnak vonaton, metró lépcsőjén állva (Ez már túlzás?), fogorvosi szobában várakozva. Az önképzés kevesebb tv-műsor nézését is jelenti, és az éves szabadság néhány óráját sem szabad sajnálni. Rendszerváltáskor a mellettem levő kórházi ágyon – műtét előtt, műtét után – ötvenéves ügyvezető igazgató németül tanult… Hát igen! Önképzés = önkínzás? Nem! Sokkal többről van szó! A tanulás egy életre szóló kötelesség! – halljuk egyre gyakrabban az Európai Unió felöl.

A legnagyobbak voltak:

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).

Nem járt iskolába, mégis az újkor egyik legnagyobb gondolkodójaként tartjuk számon. Gondolatai mondanivalójának mélységeit kevesen ismerik.

 

Leonardo da Vinci (1452-1519).

Olasz építész, szobrász, festő, író, természettudós a legnagyobb polihisztor volt, aki valaha élt a Földön.

Fizikus és matematikus; hidrotechnikus, fölvetette a Szuezi-csatorna eszméjét; a + és – jeleket ő alkalmazta először a matematikában; foglalkozott az anatómiával, távlattannal stb.

 

Ludwig van Beethoven (1770-1827).

A muzsika egyik legnagyobb fejedelme. S még névtelenül sok millió ember; önképző. Kétségtelen, hogy az említettek természetadta kivételes tehetséggel rendelkeztek, de önművelés nélkül sosem lettek volna világhírűek, nem tudták volna küldetésüket teljesíteni.

 

Adódik a kérdés:

Érdemes-e egyáltalán? Mit nyerünk általa?

Sokat. Minél többet foglalkozunk tudásunk gyarapításával, műveltségünk emelésével, annál többet kapunk vissza: gondolataink gazdagodnak, látóhatárunk tágul, emberségünk mélyül.

E gondolatok jegyében fejezem be mondandómat mindazoknak, akikben még él a vágy a többre, a jobbra, a mindig nemesebbre.

 

 

 

 

Z á r s z ó

A zárszóban elsősorban a fiatalokhoz szólok, mégis mindenkihez.

 

Három egyperces gondolattal kívánok elköszönni.

 

1./ Egy jól ismert szállóige

 

Ezen a Web-oldalon igyekeztem minden ismeretet, tudnivalót mintegy tálcán átnyújtani részedre. Lehet, hogy hibát követtem el, mert az életben semmit sem kapunk ingyen, semmit nem érhetünk el erőfeszítések, fáradozások nélkül. 

 

Az életben mindenért meg kell küzdeni:

 

Ø     egy jó érdemjegyért, a diplomáért

Ø     az olimpiai aranyéremért

Ø     a hétköznapi igazságokért

Ø     a boldogulásért

Ø     s bizony, még a boldogságért is.

 

Ezt vallotta az ókorban élt római diktátor, Sulla; ezt vallotta jeles írónk, Madách Imre, és még sokan mások.

 

Ha az élet a küzdés maga, az emberi létezés, és boldogulni tudás útjának szavakba foglalható legfontosabb mondata, sőt ha úgy tetszik parancsa, mindössze négy szó, Te is jól ismered:

 

SOHA  NE  ADD  FEL !!!

 

 

2./ Semper reformari

 

Ötszáz év multán ma sem tanítják iskoláinkban a lutheri gondolat igazi jelentőségét, üzenetét:

 

                   semper reformari          -                  örök reformáció

 

Szabad fordításban: Mindig reformálni. Az élet örök reform. Egyetlen állandóság van: a változás. Ezt bizonyítják a természeti törvények is.

 

A televízióban, rádióban naponta halljuk: bizonyos reformok meghozatala tovább már nem halasztható, pl. egészségügy, közigazgatás, oktatás, stb. nem sorolom tovább, mert

 

minden,  mindig,  reformokra  szorul !!!

 

Beethoven a zene talán legnagyobb reformátora volt és fontos tudni: soha nem rombolta le a megelőző kor művészeti értékeit, ellenkezőleg: magasra emelte az európai zenekultúrát, a lehető legmagasabbra. Goethe is ezt vallotta: „A kultúrát sohasem rombolni, mindig emelni kell.”

 

Légy Te is a «józan», az «ésszerű» reformok híve!

 

Luther Márton (1483 – 1546) német reformátor, bibliafordító; jelentős egyházi és irodalmi munkásságot végzett;

egyéniségének legfontosabb vonása:

   A monumentális egyszerűség.

 

    A monumentális érthetőség.

 

 

Napjainkban egyre kevésbé művelik.

               (Sic! Elnézést!)

 

 

 

    szerzetes korában...                                                             ...és később

 

(Világirodalmi Kisenciklopédia I. kötet 682. oldal) 

 

 

 

 

3./ Sapere aude

 

Az emberiség történetében a XVIII. század – a felvilágosodás kora – utólag az „ész” százada jelzőt kapta, joggal. Nevezik még a „fény”, a „filozófusok” évszázadának is; a gondolkodók az „aufklärista” jelzőt kapták.

 

Sokat tudunk e korról, a nagy gondolkodókról, munkásságukról, de vajon ismerjük-e a felvilágosodás jelmondatát, üzenetét, ami mindössze két szó:

 

SAPERE AUDE!

 

Vagyis:

 

MERJ  TUDNI!   MERJ  GONDOLKODNI!

 

Szabad fordításban:

 

LEGYEN  BÁTORSÁGOD  ÉRTELMEDET  HASZNÁLNI !

 

 

Vajon ma, háromszáz évvel e kort követően – elmondhatjuk-e,

 

hogy a gondolat, illetve az emberi értelem működésére kiterjed-e a szabadság és a demokrácia teljessége, avagy korlátok közé szorított?

 

A válaszadás újabb fejtegetéseket igényelne (Külön tanulmányt, könyvet is lehetne írni róla!), ez most nem lehet cél, ellenben nem árt elgondolkodni néha e kérdésekről, még ha nem is közöljük azokat másokkal, és tudd azt is: bölcsességre vall, ha néha elhallgatjuk az igazságot.

 

Mi lehet egy „öregedő diák” véleménye ebben a kérdésben? Nem lehet más, mint a kor üzenete, mert Európa felől egyre hallani egy szót, mely úgy hangzik:

 

JOBBÍTANI!

 

Igen! Mindenkinek kötelessége jobbítani a körülötte levő viszonyokat (ezt az emberi létezés minden vetületére értem), ha módjában áll,

és majd neked is, leendő munkahelyeden, közösségben, családod körében és minden körülményben, fiatal barátom. Jobbítani!

Összefoglalva:

 

 

Most már valóban a zárszó következik!

 

Kis történet egy nagy zeneszerzőről

 

B

eethoven temetésén (1827. március 29. 15. 00), a sírnál, Anschütz, a híres színész mondta Grillparzer, a költő által megírt búcsúbeszédet. A beszéd elején nagy megindultsággal küzd, nehezen tudja kiejteni a szavakat, mert eszébe jut valami…

Eszébe jut, hogy egy alkalommal, a bécsi arisztokrácia tagjai által kedvelt parkban, egy férfit látott a poros árokpartra dőlve,

 

aki mit sem törődve a le- és fel sétáló,  pazar ruhákba öltözött urakkal-dámákkal,

 

észre sem véve a tovarobogó üvegezett hintókat s a benne ülőket,

 

gondolataiban, és a zene igézetében elmerülve,

 

önfeledten és lelkesen jegyezgetett valamit a kottafüzetébe.

 

Tisztelt Fiatal Barátom! Embertársam!

 

Kívánom neked, hogy az életúton és munkád során, találj rá gyakran az élet ezen ritka, ám önfeledt és lelkesítő pillanataira!

 

 

 

 [1] Görög író, filozófus; 200 művének egyharmada maradt fenn; szülővárosában arkhoni hivatali tisztséget töltött be, később papi tisztséget viselt; a görög-római kor, az antikvitás kiemelkedő egyéniségeinek állított nem hervadó emléket; minden műve a mai koremberének is élvezetes olvasmány /Világirodalmi Kisenciklopédia II. kötet 202. oldal/.

Ha van rá idő: lexikonban, interneten nézz utána alapvető ismereteknek, mint itt tettem.