Ne kerüljük meg ezeket az ismereteket, mert valahol nagyon fontos!

 

Egy kis formatan

 

 

A

művészetek világában gyakran felmerül forma és tartalom viszonya. E szavakkal kezdem. Mi a forma? Latin szó, jelentése: alak, idom. Általános és formális értelemben: valamely jelenség alkatelemei között fennálló viszonyt jelölő filozófiai fogalom, melynek ellentétes jelentésű kategória párja a tartalom.

 

A tartalom általános értelemben valamely jelenség belső, lényegi mozzanata, amely meghatározza az adott jelenség formáját s azzal dialektikus egységet alkot. A meghatározásokat az Esztétikai Lexikonból idéztem; ígérem, hogy a továbbiakban egyszerűbb leszek, ám szigorúan hozzá kell tennem, hogy művészetekről nem lehet beszélni az esztétikai nyelv, illetve esztétikai ismeretek nélkül. Gyakorta fel kell lapozni, utána kell nézni ismereteknek, tudnivalóknak.

 

Mielőtt az egyes szimfóniák elemzésére kerülne sor, néhány alapfogalomról, és formatani kérdésekről lesz szó.

 

Adódik a kérdés: Mi a szimfónia?

 

A szó görög eredetű, szünfoné, szünfonia = együtthangzás, összhang. A XIV.-XV. századtól a symphonia (német szó) szót, többszólamú hangszeres darabok jelölésére kezdik használni. 1750 körül a szimfónia formája átalakul, Haydn keze alatt éri el négytételes formáját, s Beethoven művészetében emelkedik tetőpontjára.

 

A szimfónia nagyzenekari mű. Négy nagyobb egységből áll, ezek a tételek.

A tételeket római számokkal jelölik. Az egyes tételek formája, tempója, jellege eltérő:

 

 

A továbbiakban az egyes tételek formájáról írok, részletesebben. A leírtakat egy-egy példán keresztül is bemutatom.

 

Az I. tételről.

 

Ez a legfontosabb! Felépítése, szerkezetét pontos szabályok írják elő. Sokszor rövidebb-hosszabb lassú bevezetés előzi meg az első témát (introduktio), főleg Haydnnál.

A tétel formája: szonátaforma, mely hármas tagolású: Expozíció, Kidolgozás, Reexpozició (Utóbbinál gyakran használatos a Visszatérés megnevezés.)

 

 

Expozíció – Ebben a részben kerülnek bemutatásra a zenei témák: első téma, második téma, harmadik vagy zárótéma.

 

o       első téma:             határozott dallamvonalú és ritmusú, általában dúr hangnemben levő dallam,

 

o       második téma:      lágy hangzású, érzelmes dallam, általában moll hangnemben levő dallam,

 

o       harmadik vagy zárótéma:

                                               harmadik témaként lezárja a témák bemutatását.

 

 

Előírt szabály, hogy miután megtörtént a témák bemutatása, elhangzása (ez az expozíció témákat bemutató sora), ugyanúgy ismétlésre kerüljön. Természetesen van kivétel. A zeneszerző nem minden esetben írja elő az expozíció témákat bemutató sorának ismétlését.

 

Itt és most! – pár perc erejéig – kérem megtekinteni, elolvasni a Szemelvények között szereplő: Szemiotika, 4. és 5. oldalán írtakat, alcím: Néhány szó a jelek szerepéről.

 

Választott példa: I. szimfónia II tétel, mely kivételesen szonátaforma.

 

1- Első téma

 

2 - Második téma

 

Z - Zárótéma

 

 

Az expozíciót hallgatjuk! A tétel egyéb zenei részleteit a szimfónia elemzésekor fogjuk megismerni! Most a témákat, a dallamokat jegyezzük meg jól! A folyamatábrán látjuk, hogy ismétlésre kerül az expozíció témabemutató sora!

 

1 – első téma

fugato – a zenei téma fugato feldolgozású (gondoljuk a kánonra!)

2 – második téma

2v – második téma variációs feldolgozása

2u – második téma utótagjának feldolgozása

Z - zárótéma

1-4 – ez a két hangból álló ún. kvart-motívum; az első téma első két hangja

 

Az expozíció folyamatábrája tehát:

 

 

 

Kidolgozás – Ebben a részben az expozícióban bemutatott első téma első két hangja, tehát az ún. „kvart-motivum” kerül ki-, illetve feldolgozásra, természetesen a zene nyelvén. Hogyan történik itt a kidolgozás? Nem hallunk mást, mint a kvart-motívum ismétléseit, melyhez lüktető ritmust ad Beethoven, jelölése: - - - - -s ami később az üstdobokon folytatódik, jelölése: ü ü ü ü. A kidolgozás végén zenei csúcspontra jut a zene, jelölése: csp. Egyéb jelölés: < erősítés; > halkítás.

 

 

 

Reexpozició – Ebben a részben megismétlésre kerülnek az expozícióban bemutatott zenei témák, amihez általában lezáró rész, a kóda csatlakozik.

 

További jelölések: l –ep = első témához epilógus tartozik,

lm -L = az első téma motivikája lezárásra kerül,

4 = kürtön halljuk a kvart-motívumot, négyszer.

 

 

 

A világ zenetudósai kétszáz éve vallják, hogy zenében a szonátaforma a legjobb eszmei-érzelmi kifejezésmód!!!

 

A szonátaforma felépítését, szerkezetét vázlatosan is bemutatom:

 

Expozíció:                   1 2 3 - az expozíció téma bemutató sora

                                   1 2 3 - a téma bemutató sorának megismétlése ismétlése (olykor el is marad!)

 

Kidolgozás:                 1 2, m - nagyon sokszor a motívum/ok/ kerül/nek/ feldolgozásra

 

Reexpozició:               1 2 3 + kóda - összefoglalja és bezárja a tételt

 

 

 

Folyamatában hallgatjuk a tételt! Cél a témák felismerése, a kidolgozás megfigyelése! Segítenek az időpontok.

A tétel folyamatábrája a következő:

 

Expozíció:

 

 

Kidolgozás:

 

 

Reexpozíció:

 

 

A II. TÉTEL

 

 

Ez a szerkezet ősrégi, egyúttal modern is. Először a görögök használták a retorikában, ahol a beszéd felépítése, szerkezete: Bevezető rész, Fő rész, és Befejező részre oszlott. Használjuk ma is; a tagolás viszont hat részre osztott, valójában mégis háromra.

 

Egy általános iskolai dolgozatban, ahol a bevezető 6 mondat, a tárgyalás 25 mondat és a befejezés 5 mondat, akkor a mondatok száma összesen: 36 mondat. Egy novella állhat 1 000, egy regény akár 100 000 vagy még több mondatból.

 

Említettem, hogy a zenei téma „egy dallamnak” felel meg. Azt is említettem, hogy a dallam zenei mondatnak is nevezhető, s még szebb kifejezéssel élve: zenei gondolatnak is bátran hívható.

 

Gondoljuk el: ha egy tétel zenéje mondjuk 36 dallamból állna, képesek volnánk-e azokat megjegyezni? Ez lehetetlenség. A zenei nyelv ezt nem teszi lehetővé. Ezért van az, hogy valójában mindössze két zenei dallam, két zenei gondolat fejezi ki a mondanivalót, a tartalmat, amiről a zene szól. Haydn egy témából is írt szimfóniát! (A záró téma nem hordoz jelentősebb mondanivalót!)

 

Eljutottam a tartalom szóhoz. Mint azt már írtam, forma és tartalom nem létezik egymástól függetlenül. A kapcsolat olyan erős, mint két alkotóelemé egy ötvözetben, szétválaszthatatlan. S ez így igaz a zenében is.

 

Még egy hasonlattal próbálom megvilágítani forma és tartalom kapcsolatát.

 

Gondoljunk az emberi csontvázra és a reá felépülő testre. A váz, a szerkezet mindig ugyanaz /ez a forma/, de a hozzá kapcsolódó test /ez a tartalom/, mindig más és más, amit úgy hívunk: ember, melyből nincs két egyforma az egész világon. A hétköznapi filozofálás szintjén fogalmazva: a csontváz az „általános”; a test, az egyes ember, az „egyedi.”

 

A szonátaforma, mint zenei szerkezet biztosítja a zeneszerző számára annak tartalommal való kitöltését. A tartalom, és annak minősége, kizárólag a zeneszerzőtől függ. Itt is elmondható, hogy nincs két egyforma szonáta, két egyforma szimfónia; nincs két egyforma végeredmény.

 

 

A II. tételről.

 

Ez a lassú tétel. Ennél fogva a lírai jelleg kerül előtérbe. Érzelmekben gazdag dallamok jellemzik. A forma is kötetlenebb és többféle:

 

a./ dalforma – felépítésének, szerkezetének betűsémája: A B A

 

b./ románcforma – az előző dalforma fejlettebb változata,

betűsémája szintén A B A, ahol a fődallam közrefog egy ellentétes hangulatú dallamot.

 

c./ rondóforma – betűsémája: A B A C A D – ahol a fődallam (A) ismétlődik, az ismétlések között ún. epizódok szólalnak meg (BCD). Lásd bővebben a IV. tételnél!

 

d./ variációs forma – Főleg Haydn szimfóniáiban és kamarazenéjében. Egyetlen téma, egyetlen dallam uralja, ami újra meg újra variációs feldolgozásban jelenik meg.(A variáció címszónál hallgattuk meg Haydn Üstdob szimfóniájának II. tételét!)

 

Beethoven, szimfóniái II. tételeiben nem alkalmazkodik a formai előírásokhoz, legtöbbször a szonátaforma fele hajlik. Olykor vegyíti a szonátaformát a rondó-, illetve variációs formával. Számára a formai előírásokat a zenei témák, motívumok határozzák meg.

 

A választott példa V. szimfónia II. tétele, mely ún. „szabad variációs” tétel. A tétel négy nagy tömbre tagolható, melyeket A, B, C, D betűkkel jelölünk, s alapvetően két témából áll. Meghallgatjuk a témákat!

 

1– Első téma

 

2 – Második téma

 

A még nem ismert jelölések jelentése:

 

á = átvezetés, átvezető zenei anyag

fe = fermáta = hosszan kitartott zenei hangzás, megállás,

kj = közjáték, összekötő zenei anyag,

ak-fi = akkord-figurációk,

1-moll = első téma moll hangnemben

 

 

Az „A” tömb zenei anyaga

 

A „B” tömb zenei anyaga

 

A „C” tömb zenei anyaga

 

A „D” tömb zenei anyaga

 

 

Folyamatában hallgatjuk a tételt!


A- és B-tömb

 


C- és D-tömb

 

 

V. szimfónia II. tétel


 

 

 

A III. tételről.

 

Menüett/scherzo. Mérsékelten gyors tempójú. A hagyományos szimfóniának ez a tétele a menüett elnevezést viselte, később felváltja a scherzo megjelölés. A menüett, mint tudjuk társastánc volt.

 

A scherzo szó jelentése: tréfa. A menüettből fejlődött ki, átvette annak hármas felépítését. Táncszerű karakteréhez a jókedv, a humor, a derű társul.

 

Formája: triós táncforma. A menüett és a trió önmagában háromrészes dalforma, betűsémája: A B A. A fődallam egy közbevetett dallam után megismétlésre kerül. [Ez a forma valamikor egy opera áriatípus volt, ismétléskor a fődallamot koloratúrákkal ékesítve adták elő. (Ez volt a „da capo” (DC) ária.]

 

Beethoven elhagyta a menüett jelzést, sokszor még a scherzót is, csupán tempójelzést írt elő, pl. Allegro, Presto.

 

Választott példa: I. Szimfónia III. tétel. – Menuetto. Allegro molto e vivace, ¾

 

A menuetto témája: (fődallam, kétszer hangzik el)

 

A Trió témája: (trió dallam)

 

A tétel „A” részét hallgatjuk, vagyis a menuetto-t.

 

 

Eddigi ismereteink alapján figyeljük meg az elhangzott téma után elhangzó motívumokkal történő játékot, ismételgetést, alkalmazást, ami a klasszikus zene legfőbb stílusjegye, jellemzője. Figyeljük meg a ritmikával való játékot, változatosságot.

Figyeljük meg, hogy ebben a rövid tételben mennyire jelen van a klasszikus zenére jellemző négy szóból álló minősítés: félelmetes lendület.

 

A tétel „B” részét, vagyis a triót hallgatjuk.

 

 

A tétel harmadik részét, vagyis a menuetto ismétlését hallgatjuk.

 

 

A három rész együtt adja a III. tételt.

Aki kedvet érez, folyamatában is meghallgathatja.

 

 

 

Ennek a szimfóniának egyedül ez a III. tétele az, amely a későbbi Beethoven-művek oly jellegzetes egyéni nyelvezetét vetíti előre. Rendkívül merész volt azokban az időkben, amikor keletkezett.

 

Most egyik szonátájának scherzo-tételét hallgatjuk meg, mely szonátát Beethoven 1804-ben komponálta. Annak illusztrálására, hogy hogyan hangzik a zongorán a scherzo, következik az Opus 31 No 3 szonáta II. tétele, tempójelzése: Scherzo Allegretto vivace.

 

Sokak szerint a „scherzók scherzója”: a VIII. szimfónia II. tétele. Aki kedvet érez, itt is meghallgathatja, mindössze 3 perc. Beethoven legrövidebb szimfónia-tétele. Tempójelzése: Allegretto scherzando.

 

Mindkét példában fültanúi lehetünk, a Beethovennél jellegzetesnek mondható „napfoltkitöréseknek” – értve alatta, hogy váratlanul erős forte akkord, olykor forte zenei szakasz szól bele a zene folyamatába. (A barokk zenében ez elképzelhetetlen!)

 

Végül hallgassuk meg a VII. szimfónia III. tétel, a Scherzo első fő, vagyis „A” részét, tempójelzése: Presto, időtartama: 1.24 perc.

Ebben a scherzóban, ebben a muzsikában a ritmus a domináns elem.

 

 

A IV. tételről.

 

Általában gyors tempójú, de tartalmát tekintve súlytalan: keveset mondó, problémamentes muzsika az I. tételhez viszonyítva. Zenei témái kevésbé hangsúlyozottak, könnyedebbek. (Olaszoknál régen úgy hívták: lieto fine = szerencsés végkifejlet, ma úgy mondanánk: happy day.) Szerepe fokozatosan felértékelődik, Beethovennél rendkívül fontossá válik.

 

A IV. tétel formája: általában rondó. A rondó eredetileg – a XII. században – francia körtánc volt. Fejlődése végén, mint zenei forma állandósul a szonáta IV. tételében. Ez jellemzi a szimfóniák, szonáták, kamaraművek (trió, vonósnégyes, stb.) versenyművek utolsó tételét, általában.

 

„A rondó lényege egy fő témának váltakozása különböző epizódokkal /couplet/, sematikusan a b a c a d stb. (a = rondótéma; b, c, d =epizódtémák)

Általában a rondó „sorszerű”, játékosabb, kevésbé szerves formálása folytán hangulatában is könnyedebb, mint a szonátaforma. Szereti a folyamatos, játékos, passzázsos tematikát, a ritmika eleven pergését, a 4/8-os, 6/8-os ütemnemet, a gyors /alllegro, presto/ tempót, a „vékony” kezelést, kevés szólamúságot, harmonikus egyszerűséget és a frappáns, ötletes gondolatokat.” Zenei Lexikon – 248. oldal.

 

Négy példát hallgatunk meg.

 

1./ A II. szimfónia 4. tételéből az expozíciót, érzékeltetve a IV. tételre jellemző pergő, gyors tempót, a könnyedebb hangvételű muzsikát, amit bármikor szívesen hallgat minden zenekedvelő. A tétel műformája: rondó és szonátaforma keveréke. (Bővebben és részletesen lásd a szimfónia elemzésekor!)

 

2./ Meghallgatjuk Beethoven: Opus 31. No 1 zongoraszonátájának III. tételét, melynek tempóelőírása: Rondo Allegretto. – Ebben a rondó-tételben még jobban érzékelhető mindaz, amit a Zenei Lexikonból idéztem.

A tétel muzsikája rögtön a rondó-témával indul, s még háromszor hangzik el; a harmadik alkalommal lassított tempóban.

Betűszkémával jelölve:

 

 

 

3./ A IX. szimfónia IV. tételéből az örömóda variációit.

 

A IV. tétel nem mindig rondóforma, ezt bizonyítja a IX. szimfónia IV. tétele, melynek műformája: szabad variációs tétel, tehát a műforma nem érvényesül tisztán, hanem Beethoven a saját és a zene igényei szerint tölti meg a zenei formát tartalommal.

Mi most csupán részleteket hallgatunk meg. Az örömnóda dallamát mindenki ismeri, ezért választottam ezt a tételt.

Először az örömóda zenekari variációit hallgatjuk meg. Az óda dallama négyszer hangzik el, a negyedik a teljes zenekaron.

 

 

Majd az énekhang bevonásával elhangzó variációkat hallgatjuk meg.

Érdekes és különleges bevezetése van az elsőnek elhangzó variációnak, mely indulószerű; egyszerűen fogalmazva: katonazene, erre utal a nagydob is.

A másodiknak elhangzó variáció szabad építkezésű fugato; a teljes zenekaron hangzik.

A harmadiknak elhangzó variációban pedig részt vesz a teljes kórus és a zenekar.

 

 

4./ A IV. tétel hangulatának, egyben a lendület érzékeltetésére, hallgassuk meg az Opus 31. No 3 zongoraszonáta IV. tételét. A szonáta a La Chasse nevet viseli /A vadászat/. Időtartama 4.45 perc)Tempójelzése: Presto con fuoco. (Tüzes gyorsasággal).

 

Megjegyzés:

 

Formatani kérdésekről, a szükséges mértékben, az egyes szimfóniák elemzésekor még lesz szó; bővebb magyarázatokat nem tartottam célszerűnek közreadni.

Tartalom és forma kérdéseiről bővebben olvashatunk az Esztétikai Lexikonban, formatani szakkönyvekben, ha valakit behatóbban érdekel.

 


 

ÖSSZEFOGLALVA

 

 

 

A szimfónia tételeinek jellemzői

 

 

 

 

 

 

A tempójelzésekről

 

A zenében az egyes tételek tempóját olasz szavakkal határozzák meg. Ez azt jelenti, hogy milyen gyorsan, illetve milyen lassan kell előadni a tételt. A tempó szó jelentése: idő. A zenében a hangjegyek időtartamának abszolút meghatározását jelenti. Egy német mechanikus, Mälzel, J. N. 1816-ban megszerkeszti a metronómot, mely a nemzetközi gyakorlatban ma is használatos, és a tempóegység beállításának eszköze.

 

A tempóra vonatkozó leggyakoribb szavak:

 

Adagio – igen lassan

Adagio molto – nagyon lassan

Andante – lépve, járva

Andantinó – lassacskán

Larghetto – kissé szélesen (Andantinonál lassúbb)

 

Allegro – vidám, gyors (szó szerint)

Allegro ma non troppo – nem nagyon gyorsan

Allegro vivace – igen gyorsan és élénken

 

Allegro con fuoco – tüzes gyorsasággal

Presto – nagyon gyorsan, sebesen

Presto possibile – a lehető leggyorsabban, amilyen gyorsan csak lehet

 

Az érdekesség kedvéért idézem Beethoven álláspontját, aki ebben a kérdéskörben a következőket vetette fel, természetesen jóval megelőzve korát:

 

„Tempójelzéseink még a zene barbár korából valók – írja 1816-ban Ignaz Moselnek. – Mi lehetne értelmetlenebb például az Allegro-nál, ami v i d á m –at

jelent? Hol vagyunk mi legtöbbször ettől a jelentéstől, hányszor fordul elő, hogy a darab épp az ellenkezőjét mondja, mint megjelölése!... Nehezebben mondhatunk le a darab jellegére utaló szavakról, mert az időmérték, az ütem inkább a darab t e s t e, ezek a megjelölések viszont magát a mű szellemét érintik. Ami engem illet, már rég gondoltam rá, hogy felhagyok az Allegro, Andante, Adagio, Presto értelmetlen megjelöléseivel. Mälzel metronómja kitűnő alkalmat ad erre. Ünnepélyesen fogadom, hogy újabb műveimben soha többé nem használom őket.”

Szabolcsi Bence könyvéből, 258. oldal

 

 

Természetesen használta, csupán megemlítem, hogy a IX. szimfónia IV. tétele nem áll egységes tempójelzés alatt, egyes variációk előtt, más- és más tempójelzés szerepel.

 

Nagyon röviden érintem még az „agokika” fogalmát, mely egyébként görög szó, agogé: vezetés; az élő előadásban használt kisebb tempómódosítások és ingadozások jelzésére kialakult rendszer, melynek alapját Hugo Riemann vetette meg, 1884-ben írt művével.

 

Agogikai változások nélkül nincs helyes zenei előadás. Helyes alkalmazása stílusérzéket igényel a mű előadójától, s kizárólag tőle függ. (Retorikában a szónoktól! – Egy előadó beszédtempója általában egyenletes; mégis, ha jó előadó, és él az agogika »tudatos« tempóváltásaival, akkor: fontos mondanivaló közlésekor lassítja, kevésbé fontos közölnivaló esetén, gyorsítja beszédtempóját.)

A zeneművészetben az agogika alapszabálya, hogy crescendo vagy dallami fejlődés, emelkedés többnyire gyorsítással, decrescendonál lassítással jár, természetesen az általános tempón belül.

Az agogika gyakorlata fontos szerephez jut a romantika idején, míg a gregorián, a polifon zene azt nem igényelte. (Zenei Lexikon 34. oldal)

 

Elöljáróban ennyit tartottam fontosnak e témakörben ismertetni. Természetesen az elemzések során még kitérek formatani kérdésekre, de már csak érintőlegesen. Akinek többre van igénye, zenei szakkönyvekből tájékozódhat.

 

S ha már a szakkönyveket említettem, mindenképpen ajánlom a könyvespolcra:

 

o       fontos az Általános Zenetörténet,

o       mindenképpen a Zenei Lexikont,

o  feltétlenül az Esztétikai Lexikont (Ne féljünk tőle! Ha egyszer, kétszer beleolvasunk, megszeretjük, ha akarjuk, ha nem.),

o       egy hangversenykalauzt,

o       és természetesen a kedvelt zeneszerzők életrajzát bemutató könyveket.

 

 

Szimfóniák elemzése.

 

A továbbiakban az egyes szimfóniák elemzésére kerül sor. Ismételten kérem, hogy ajánlásom szerint a VI. szimfóniával kezdjünk!