A IX. Szimfónia elemzéséhez tartozó diavetítés anyaga a letöltés gombra kattintva menthető a számítógépre. A „Kilencedik_szimfonia.rar” fájl tartalmának kicsomagolása után, a bemutató a PowerPoint program segítségével tekinthető, hallgatható meg.

 IX. szimfónia, d-moll, opus 125

 

I.                 tétel

 

A tétel műformája: szonátaforma.

A tétel tempóelőírása: Allegro ma non troppo, un poco maestoso

Ütemjelzése: 2/4

 

I. Expozíció

 

Az expozíció mindhárom témáját bevezető zene előzi meg.  

Az első téma dallama a bevezető zenéből alakul ki, kezdetét zuhanó-motívumnak is nevezik.

Némi változtatásokkal ismétlésre kerül a bevezető zene és az első téma, majd az első téma egyik motívuma kerül ismétlésekre.

 

Átvezetés következik. Anyaga a főtéma egyik motívumából képzett; energikus, dallama ismétlődik.

 

A második téma dallama rövid, tetszetős; először a klarinéton, majd az oboán hangzik; dallamvonala nem folyamatos, több rövid kis szakaszokból áll, ismétlésre kerül. Figyeljünk fel a téma alatt a vonósokon hangzó menetekre is. /Ellenpont!/

 

A második téma után egy hosszabb – motívumokban gazdag – átvezető szakasz kezdődik, melyben először a skála-figurációk-at halljuk, négyszer ismétlődnek, a folytatás az ún. epizód-téma, kétszer halljuk, s végül az átvezetési szakaszt a dallamos-motívum (fafúvósokon hangzik) zárja be.   Az átvezető szakaszra a dinamikai ellentét jellemző: fortissimo-piano; erő- és gyengédség.

 

A záró témát szintén bevezető zene előzi meg, rendre ismétlődik a hegedűkön. Valójában két záró téma van. Nem szokványos, megszokott; felismerésük fokozott figyelmet igényel. A folyamatábra alatt időpontok jelzik kezdetüket, mert a fortissimo hangzás és a zenekari akkordok elfedik dallamukat. A Z1 a basszusban, a Z2 az oboán szólal meg.

 

A záró téma elhangzása után az expozíciós részt epilógus zárja le.

 

Az expozíció témabemutató-sorának megismétlésére nem kerül sor, Beethoven azt nem írta elő, következik a

 

 

Kidolgozás

 

A kidolgozás négy feldolgozási szakaszra, tömbre osztható.

 

A./ A bevezető zene hangulatát idézve az első téma eleje hangzik el, az ún. zuhanó-motívum, ismétlődik, melyhez záró-figuráció csatlakozik /ennek zenei anyaga az expozíció végén elhangzó átvezetés zenei anyagából való/, közben a dinamika fokozódik, majd az első téma egyik motívumából képzett, úgynevezett refrén hangzik el,  dallamát az oboa és a fuvola játssza.

A refrén dallama mind a négy feldolgozási szakaszban szerepel; szerepe a kidolgozási részek lezárása, egyben összekapcsolása.

 

B./ Zenei anyaga hasonló az előző szakaszéhoz.

 

C./ Ez a kidolgozási rész legjelentősebb szakasza. A főtéma módosított motívuma kerül fugato feldolgozásra.

Mintha Bach muzsikát hallanánk, ezúttal természetesen klasszikus stílusban. A folytatásban egy rövid motívum marad a színen, s annak ismétlései, majd a már ismert refrén hangzik el.

 

D./ Ebben a szakaszban – rövid átvezetés után – a második téma kerül feldolgozásra (az ismétlést a basszusban halljuk), majd a refrén következik, és erőteljes átvezetés a reexpozíciós részbe, ahol félelmetes dübörgések közepette megjelenik az első téma, de ez már a reexpozíció kezdete.

 

Beethoven különös gondot fordított a szonátaforma kidolgozási részében a zenei anyag kimunkálására. Nem tért ki a forma eme jelentéktelenebb szakaszának kihívásai elől. Példa rá a III. szimfónia I. tétel, a VIII. szimfónia I. tétel kidolgozásának szakaszai, illetve jelen szimfónia I. tétel kidolgozási része.

Nem minden zeneszerző gondolkodott hozzá hasonlóan, mivel igen fáradtságos munkának minősül a zenei témák, motívumok új környezetbe ágyazása, feldolgozása, kimunkálása.

Beethoven, mint a klasszikus zene fejedelme, ebben a kérdésben is a maximumot adta. Nem adhatott mást, mert igényessége önmagával szemben is a legnagyobb volt. /A szonátaforma kóda részét is klasszikussá tette./

 

Reexpozíció

 

Nem az expozíció szabályos megismétlése következik, mint ahogy azt a szonátaforma szabályai megkívánnák. Az első téma a teljes zenekaron hangzik fel, fortissimóban. Alig ismerünk rá, a tétel egyik csúcspontjának is tekinthető, majd a téma egyik motivumának ismétléseivel csendesedik le a zenekari hangzás, s ezután a második téma bevezető zenéjétől kezdődően, az expozícióban elhangzottak szerint folytatódik a reexpozíció muzsikája.

 

 

Kóda

 

A kidolgozási részhez hasonlóan a kóda is szakaszokra osztható.

 

Első szakasz. A zene az első téma kezdetével, a zuhanó-motívummal indul, majd motívum-feldolgozásra kerül sor; egyre több hangszer kapcsolódik be, mintha a kidolgozási részben lennénk, a zene szövete egyre gazdagabb, a hangzás teltebb lesz; zenei történést, vagyis témabelépést várunk.

 

Második szakasz. Az előző szakasz végén a zene dinamikai csúcs felé halad, ami a második szakasz elején következik be. A zenei anyag a skála-figurációk és a második téma pontozott motívumából tevődik össze. 

 

Harmadik szakasz. A kóda legszebb része kezdődik, amikor a kürtön felhangzik az első téma egyik motívuma. A motívum sokszor ismétlődik. A fafúvók belépésével a hangzás fénye egyre emelkedik; később a motívum egy kisebb dinamikai csúcsra fejlődik, majd fokozatosan lecsendesedik a zenekar és lezárásként a skála-figurációk következnek, ami a refrénbe torkollik.

 

Negyedik szakasz vagy befejező szakasz. A szakasz témáját kóda-témának nevezzük, – ritmusa és az üstdob gyászindulót idéz; a basszusban baljóslatú, komor, kromatikus menetek történnek. A kóda-téma zenei szövete egyre sűrűsödik, egyik motívuma ismétlődik, majd lezárásként a teljes zenekaron megjelenik a zuhanó-motívum, s két felfele haladó rövid futam után az első téma második felének felidézésével ér véget a kóda, illetve a tétel muzsikája.

 

II. tétel

 

A tétel tempóelőírása: Molto vivace

A tétel műformája: jellege szerint scherzo, de

                             A./ első része:         scherzo szonátaformában,

                             B./ második része:    Presto (valójában Trió),

                             C./ harmadik része:  scherzo.

Ütemjelzése:  3/4

 

A./ Az első fő rész elemzése.

 

Expozíció.

 

Bevezetésként négyszer hangzik fel egy ritmusképlet, elnevezése ritmus-motívum.

 

A ritmus-motívum megfelelője a görög poétikában a daktilus”.

A daktilus: egy hosszú és két rövid szótagból álló, ereszkedő versláb; szópélda: Júlia; szemléltető jelölése:   È È )

 

Ez a ritmus-motívum a scherzo folyamán mindvégig jelen van; hol a legtisztább formában dobban a zenei folyamatba, hol pedig kissé rejtetten, alig hallhatóan.

 

A scherzónak két témája van.

Az első téma gyorsmozgású; a témát először a második hegedűk, violák, gordonkák kezdik, majd az első hegedűk lépnek be, harmadszor a nagybőgők; a téma megjelenítése fúgaszerű.

Ismétlése a teljes zenekaron teljesedik ki, ismétlésekor.

 

Átvezető rész után következik a második téma, mely népi hangulatú, táncos jellegű melódia.

 

Újabb átvezetés után kezdődik a záró téma, melynek végén a ritmus-motívum belépéseit halljuk, melyet zenekari szünet szakít meg.

 

A folytatásban a szonátaforma szabályai szerint megismétlésre kerül az elhangzott zenei anyag, helyesebben a témákat bemutató sor.

 

Kidolgozás.

 

A kidolgozási rész szintén a ritmus-motívumokkal kezdődik, majd az első téma jelenik meg, közben megszólalnak az üstdobon felhangzó ritmus-motívumok.

A folytatásban egy kis motívum ritmikus ismétléseit halljuk, a dinamika egyre erősödik, melynek végén a teljes zenekaron – berobban az első téma (Most nem fugato!), ami már a visszatérés kezdetét jelenti.

Folyamatábra készítése nem lehetséges, nem volna célszerű.

 

Reexpozíció

 

Az expozíciós rész ismétlése után a kidolgozást, majd ismét a reexpozíciós részt halljuk, melynek végén az első téma elejének felgyorsított dallama zárja be a scherzót.

Ez a reexpozíciós szerkezet valójában szonáta a szonátában!

 

 

 

B./ Második fő rész: a Presto (Beethoven Trió helyett Prestót írt).

 

A presto három szakaszra tagolható, és két dallama van: a Presto-téma, és az átvezető zenei rész dallama.

 

1/ Az első szakaszban a  Presto témája mindig négyszer ismétlődik, végtelenül egyszerű dallam, s állandó ellenpont csatlakozik hozzá, melyet először a fagott játszik. Ritmusa népi táncot idéz. Sokan az „Áll egy kicsi nyírfa a réten” című orosz népdal rokonságát vélik benne felfedezni. Hangzása egyszerű, idillikus. Amíg az átvezető rész dallama legato, addig a Presto téma staccato hangzású.

A folytatásban a presto-téma a kürtökön, majd az oboákon hangzik el.

 

2/ A második szakasz megismétlése az elsőnek. Hangzása lágyabb, kellemesebb. Különösen szép és szárnyaló a szakasz végén az oboa belépésével kezdődő rész.

 

3/ A harmadik szakaszban a Presto-téma a vonósokon hangzik, majd kóda zárja be ezt a részt. A kódában a Presto-téma egyszerűsített dallama, váza marad meg, mely a vonósokon szinte fénylő hangzásban jelenik meg, majd fokozatosan dinamikai csúcspontra jut a zene, azt követően fokozatosan lecsendesedik a zenekar, s érkezünk el a scherzo kezdetéhez, helyesebben a scherzo ismétléséhez.

 

Észrevétel: amíg a scherzo muzsikáját a ritmusban lezajló változások, addig a Presto muzsikáját az egyszerű dallam, a fénylő hangszín és a harmóniák mesteri fűzése emeli grandiózussá, a zenében megragadható páratlan szépség utolérhetetlen példájává.

 

 

C./ Harmadik fő rész: Scherzo – 2.

 

A trió után, a forma szabályai szerint, ismét a scherzo következik, viszont az expozícióhoz viszonyítva elmarad a témák megismétlése, következik a kidolgozás, majd a reexpozíció.

A scherzo végén az első téma eleje felgyorsul, mintha a trió kezdődne újra, de néhány záróakkord véget vet a tételnek.

 

 

III. tétel

 

A tétel tempójelzése: Adagio molto e cantabile

A tétel műformája: variációs tétel, ütemjelzés: 4/4

 

Rövid bevezető zene (mindössze két ütem) indítja a tétel muzsikáját.

A tételnek két dallama van: a fődallam és az epizód-téma.

 

A fődallam hegedűkön hangzik, óriási ívelésű dallam, mely lezáratlan marad; a dallam egyes részeit a fúvósok visszhangszerűen ismétlik. (Beethoven ritkán írt ilyen hosszú dallamíveket!).

 

A fődallam után az úgynevezett epizód-téma következik, mely még háromszor ismétlődik. Talán még bensőségesebb, mint maga a fődallam.

 

A folytatásban a fődallam első variációja következik, ez figuratív jellegű, ami azt jelenti, hogy a dallam változatlan volta mellett a hegedűk rendkívül változatos módon körbejárják, feldíszítik a dallamot.

 

Újra az epizód téma következik, ismét háromszori ismétléssel.

 

Elhangzása után átvezető rész készíti elő a fődallam újabb, második variációját.  A figurációk itt még gazdagabbak, mint az első variációnál.

 

A trombita és a kürt harsány szignálja jelenti be a kóda kezdetét, majd a fődallam szabad variációját halljuk. Ennél a variációs feldolgozásnál legtöbbször a basszus szólam viszi a fődallam vonalát, ugyanakkor a fődallam változatos motívumszövéseinek lehetünk „fül”-tanúi. A folytatásban még egyszer elhangzik a szignál, majd egy rövid időre Beethoven felidézi a fődallam egy részletét.

 

A lezáró szakaszt hegedűfutamok vezetik be. Rendkívül poétikus; végtelen nyugalmat, megbékélést sugárzó, olyan, mint a tétel egészének muzsikája.

 

 

IV. tétel: Finálé, kórussal

 

A tétel műformája: szabad variációs tétel.

A tétel tempójelzései változatosak. Ahány variáció, annyi tempóelőírás.

Az ütemjelzések is változóak.

 

A szimfóniának ebben a tételében kiemelt, jelentős szerepet kapnak a szólóénekesek (szoprán, alt, tenor, basszus) és a kórus. Természetesen nem oratóriumról van szó.

 

A tétel egyetlen zenei témája az úgynevezett „örömóda.” A zenetörténet úgy tartja számon, hogy dallamát F. Schiller (1759-1805) „Az örömhöz” című ódája ihlette, melyet Beethoven még ifjúkorában olvasott.

 

Érdekes módon jutunk el az örömóda dallamához. Beethoven a bevezető zenében – szinte előttünk – a hallgató bevonásával alkotja azt meg. Felidézi az előző tételek témáinak kezdődő dallamrészleteit, míg végül megtalálja a keresett dallamot, melyet az elemzés során a nagy „Ó” (óda) betűvel jelölök.

 

Az elemzés következik

 

A tétel bevezető szakasza

a fanfár-motívummal kezdődik. (A fanfárakon megszólaló zene hagyományosan és napjainkban is ünnepek kezdetén hangzik fel; gondoljunk az olimpiai játékokra, de már az ókorban is így volt, pl. Rómában, egy diadalmenet alkalmával.) - fanfár

Ezután a mélyvonósokonrecitativo” hangzik el. A folytatásban megismétlődik a fanfár-motívum és a recitativo. A recitativo énekbeszéd ugyan, de Beethoven hangszereken alkalmazza.

 

recitativofrancia szó – énekbeszéd.

A Zenei Műszótár e címszónál a következőket írja: „Olyan éneklés, amely ritmikájában pontosan követi a szöveget, dallamában pedig többé-kevésbé egy szinten mozog. A régebbi operák, oratóriumok fontos alkotórésze.”

 

Ezután Beethoven egy pillanatra a szimfónia első tételének (allegro), és témájának zuhanó-motívumát idézi fel, – ezt követően recitativót hallunk, mely mintegy elutasítja a megkezdett dallam folytatását.

 

Ezután a második tétel (vivace) első témája kezdődik el, – de folytatását ismét elutasítja a recitativo.

 

Ugyanez történik a harmadik tétel (adagio) fődallamával is, alig kezdődik el, a recitativo ezt is elutasítja. Figyeljünk fel arra, hogy a recitativo hangzása ezúttal lágyabb!

 

Ezután – pianóban – felhangzik az örömóda kezdete, melyre a recitativo igenlő választ ad, azaz Beethoven (és a hallgató is) megtalálja a keresett dallamot, mely teljes egészében később hangzik el.

A bevezető szakaszt két zenekari akkord, és egy rövid zenekari szünet, a generálpauza zárja.

 

 

1/ A tétel első szakasza

 

A zenekari szünet után a basszusban hangzik fel az örömóda dallama, mely hármas tagolású: A-B-B, pontosabban: AA AB AB. Ez valójában az örömóda dallamának bemutatása. Egyszerűbb már nem is lehet. Nem ujjongó, hanem csendes örömet sugárzó, mely mintha a végtelenből érkezne. Tömeg-ének jellegű, ami azt jelenti, hogy mindenki első hallás után énekelheti.

 

A folytatásban halljuk az első variációt. A dallam a violákon és a gordonkákon szólal meg.

 

A következő, második variáció, hasonlít az előzőhöz. A dallam most a hegedűkön szólal meg.

 

A harmadik variáció a teljes zenekaron, harsány induló-jelleggel és teljes fényében csendül fel; itt már harmóniákat is alátámasztó igazi basszust hallunk.

 

Az örömóda utolsó üteméből Beethoven motívumot alkot, elnevezése: óda-motívum.  (Ez a motívum megjelenik a negyedik, az ötödik és a kilencedik variációt követő átvezető zenei részekben, a zenekaron.)

A zenei szövet egyre sűrűsödik, a dallamvonal emelkedik, majd a lezáró részben, az óda-motívum mellett egy új motívum jelenik meg, ami várakozó hangulatot kelt bennünk, hallgatókban; azt, hogy valamilyen fordulatnak kell bekövetkeznie a zenei történésben.

 

Az első három variáció egy nagyobb szerkezeti egységet, tömböt alkot, ezt neveztük a tétel első szakaszának, melyben kizárólag a zenekar vesz részt. Énekhangnak, kórusnak egyelőre nyoma sincs. Bár variációk hangzottak el, a dallamvonal mindvégig érintetlen maradt.

 

2/ A második szakasz

 

A második szakasz az énekkari variációk szakasza, a fanfár-motívummal kezdődik, melyet követően belép a bariton énekes, az „Oh Freunde, nicht diese Töne! Sondern lasst uns angenehmere und freudenvollere!” szólója. Az énekhang összekapcsolja az elhangzott három zenekari variációt a most kezdődő énekkari variációkkal.

 

A negyedik variációban a bariton szólóénekes, majd a kórus énekel.

 

Az ötödik variációban először a szólóénekesek énekelnek, majd a kórus énekli végig az örömóda két versszakát.

 

A hatodik variációban Beethoven a dallamot figurációkba bontja; szintén a szólóénekesek, és a kórus adja elő. Ezután a szakasz lezárására kerül: ebben a részben a kórus énekli pl. az „Und der Cherub steht vor Gott” verssort. Ismét érezzük, hogy valami fordulatnak kell bekövetkezni.

Mint már említettem, a negyedik és az ötödik variáció után átvezető zenei rész van, mely az örömóda utolsó ütemének egyik motívuma.

 

3/ A harmadik szakasz

 

Ez a szakasz bevezető ritmusképletekkel kezdődik.

 

A második szakasz végén említett fordulat lényeges eleme a tempóváltás. Ez a hetedik variációban valósul meg. Az örömóda indulószerű variációját, változatát halljuk, mely katonás, férfias jellegű. Ezt igazolja a tenor szólóénekes belépője, továbbá, hogy a kórusban kizárólag férfiak énekelnek. A variációt rövid lezáró-átvezető résszel ér véget, mely a „Freudig, freudig…” szavakkal kezdődik.

 

A nyolcadik variáció a zenekaron hangzik, szabad feldolgozású „fugato.” A dallamhoz állandó ellenpont társul, amit a másodhegedűk, a kürtök és a klarinétok játszanak. A dinamika egyre erősödik, a zenei szövet gazdagodik.

A variáció után levő átvezető zenei rész várakozó hangulatot kelt a hallgatóban: mi következik most? – lehetne kérdezni.

 

A folytatásban halkan elindul az örömóda kezdete, majd a teljes zenekar, a kórussal egyetemben, fortissimóban adja elő az örömóda kiteljesedett, kilencedik variációját. Ez a variáció Händel nagyhatású kórusmuzsikájára emlékeztet. Hangzása diadalmas és ujjongó, végig fortissimóban hangzik, s azt sejteti, hogy végére értünk a szimfóniának, de nem ez történik.

 

Közjáték. Átvezető rész és zenekari szünet után lényeges változások következnek be a hangzás, a tempó tekintetében. A változás legfőbb jele az új téma, az új zenekari szín, mely vallásos jellegű: itt-ott emlékeztet gregorián fordulatokra. Palestrina-stílust és hangzást, majd Bach korálok harmóniáit véljük felfedezni. Mindezek archaikus színezetet adnak az itt elhangzó muzsikának. – Palestrina

 

A vers szövegrészei embermilliókról szólnak. S ennek tartalma, mondanivalója nagy hatást gyakorolhatott Beethovenre, aki itt megrendítő hatású zenét komponált. A tételnek ez a része közjátéknak minősül, mert nem áll kapcsolatban az örömóda dallamával.

 

Az ünnepélyesen áradó énekhangok alatt gyorsmozgású vonósszólamok száguldanak, anélkül, hogy a harmóniák sérülnének. A zene szépsége egy szóval jellemezhető: „földönkívüli.” Mintha valóban a világűrbe, a végtelen csillagbirodalom világába, hangulatába vezetne a zene bennünket, ahol „Ő” lakozik; érzitek, embermilliók? Valóban ezt érezni!

 

A tizedik variációban lassan áradó harmóniák után energikus, szilajon száguldó, gyors tempójú feldolgozás következik.

Ebben a variációban az örömóda és a közjáték dallama kettősfúgában kerül feldolgozásra. Mindkét téma a saját szövegével szerepel az énekkar szólamaiban. A dinamika elejétől végig energikus, forte.

A variációhoz átvezető rész csatlakozik, melyhez Beethoven szabadon választott szöveget az örömóda versszakaszaiból. 

 

 

Kóda

 

A kóda szerepe az összefoglalás és a lezárás. Két szakaszra osztható.

 

1.     Az első szakasz gyorstempójú hegedűfutammal indul, majd megszólalnak a szólóénekesek. (Itt a következő szövegrész hangzik el: Freunde! Tochter aus Elysium! – mely még háromszor ismétlődik.)

Ezután, a zenekartól kisérve a kórus énekli az örömóda második versszakában megfogalmazott testvériség gondolatát; ennek kiemelt új motívuma az „Alle Menschen werden Brümen” verssor dallama.

 

Majd a szólóénekesek következnek. A négy énekhang egyetlen harmóniában egyesülve fejezi be a dallamot, azonosulva a vers szövegének mondanivalójával. A hangzás poétikus, fennkölt. Rövid zenekari szünet jelzi az első szakasz végét.

 

2./ A második szakasz a lezáró szakasz. A tempó felgyorsul, a dinamika erősödik. Az elhangzó dallam a közjáték dallamának tomboló változata.

 

Amíg a tizedik variációban a hangulat alázatos, áhítatos, itt az öröm önfeledt ujjongásáról, az öröm dicsőítéséről, apoteózisáról van szó. A lezáró szakasz fő mondanivalója tehát az embermilliókat egy közösségbe egyesítő testvériség gondolata és az öröm dicsőítése.

A gyors tempó egy pillanatra megtorpan a „Tochter aus Elysium!” szavaknál, majd még gyorsabbá válik a tempó, és a teljes zenekar szűnni nem akaró, diadalmas akkordok harsogása közepette ér véget a tétel, egyben a szimfónia.

 

 

 

 

S z a v a k b a n

 

A IX. szimfónia minden idők egyik legnagyobb művészeti, egyben zeneművészeti alkotása. „Az öröm himnikus zenéje, amelyből hatalmas erővel sugárzik az emberiség iránti mérhetetlen szeretet; mindinkább meghódítja a népek szívét.” – írja Szabolcsi Bence zenetudósunk.

 

Bemutatójára 1824. május 7.-én került sor a bécsi Kärtnerthor-Theater színháztermében. Ez volt Beethoven utolsó nagy szerzői estje. Elhangzott még a Missa Solemnisből három részlet és a Névnapi nyitány.

 

Beethoven a szimfóniát két év alatt komponálta, de annak előkészületei valójában másfél évtizedet vettek igénybe. F. Schiller (1759-1805) „Az örömhöz” című versét 1793-ban Beethoven már olvasta (huszonhárom évesen), s feltehetően már akkor elhatározta, hogy megzenésíti. A végleges megoldást az örömóda dallamában találta meg. (Schiller a verset 1785-ben írta; Beethoven ekkor tizenöt éves.)

 

Ebben a szimfóniában, valamint a Missa Solemnisben és az utolsó vonósnégyesekben összegződik Beethoven alkotói munkásságának minden tapasztalata, s azon túl még valami, amit úgy hívnak: zsenialitás.

 

Hangversenykalauz című könyvében Pándi Mariann a következőket írja:

„Az utolsó művészeti korszakban Beethoven már nem küzd az anyaggal: dallam és ritmus, harmónia és forma engedékenyen simul roppant akaratához. A mester, aki a külvilággal már minden kapcsolatát elvesztette, habozás nélkül áldozza fel a dallam „szépségét”, a ritmus „szimmetriáját”. Nem riad vissza a „disszonáns” hangzatoktól, és szuverén módon veti el a hagyományos formákat, amikor végső közlendőit az emberiség számára elmondja. A IX. szimfónia túlnőtte a „bécsi klasszikus stílus” normáit.”

 

 

Egy érdekes idézet P. Bekkertől (német zeneíró és kritikus, 1882-1937): „Hogyha Beethoven 1813-ban meg talál halni, napnál világosabban bebizonyították volna, hogy halálával nem veszítettünk volna semmit, mert hiszen megírt már mindent, amit megírnia adatott.”

Bartha Dénes: Beethoven kilenc szimfóniája – 242. oldal.

 

 

Három évvel a szimfónia bemutatása után Beethoven elhunyt. A IX. szimfónia az utolsó szimfóniája. Kétszáz év múltán, vajon tudunk-e kellő választ adni e szimfóniával kapcsolatban feltehető kérdésekre:

 

Szimfonikus művészetének összefoglalása?

Búcsú az élettől?

Az életigenlés, az életöröm hirdetése, dicsőítése?

 

Talán mindegyik, talán egyik sem.

Sokkal inkább az elhivatott művész alkotóvágyának kiélése a Természettől eredendően kapott parancs végrehajtása jegyében. Beethoven küldetéssel érkezett, küldetést hajtott végre. Valahol feladatául kapta, hogy megírja ezt a szimfóniát, s még jó néhány művet. Több mű, és sokféle terv foglalkoztatta még a halálos ágyán is.

 

A zenei szakkönyvek a műelemzést elsősorban zeneelméleti oldalról tárgyalják. Alig esik szó arról, amiről a laikus hallgató szeretne tudni:

 

Miről szól ez a szimfónia? Mi a mondanivalója?

Mi a szimfónia üzenete a mát élő embereknek?

 

 

A szimfóniát /s természetesen minden más nagy művészeti alkotást/ számos vonatkozásban lehet magyarázni, értelmezni, gondolatokat felvetni:

 

-         lehet irodalmi művel összefüggésbe hozni,

-         lehet a filozófiát segítségül hívni,

-         lehet Beethoven személyiségében keresni a mondanivaló lényegét (életének története-, szóbeli megnyilvánulásai-, levelei-, nyilatkozatai alapján),

-         lehet az ókorból, a történelemből, a Bibliából meríteni,

-         s lehet teljesen egyéni módon eljárni: akár hideg értelemmel, akár meleg érzelemmel, és így tovább.

 

 

 

 

Az egyes tételekről

 

Az I. tétel.

 

Általános szabály, hogy a szimfónia tételei közül az első a legfontosabb, az alap, amelyre a többi tétel épül. Jelentős mértékben befolyással van a többi háromra, még ha különböző jellegűek, és karakterűek is azok. Mint tudjuk, az egyes tételek tartalmát tekintve az első drámai hangvételű, a második a líra, a harmadik a jókedv, a tréfa; a negyedik: a szerencsés végkifejlet, ahogyan az olasz vígoperák hőskorában a közönség elvárta a cselekmény, a történet szerencsés befejezését a szerzőktől.

 

Természetesen nem kell mindenáron szoros kapcsolatot keresni az egyes tételek között, hiszen nem operáról van szó, ahol a második felvonás nem érthető az első nélkül, a harmadik az előző kettő nélkül. A szimfónia egyes tételei viszonylagos önállósággal rendelkeznek, ahol döntő a tartalom és forma minél magasabb fokon történő megvalósítása.

 

E rövid fejtegetés után, s főleg, ha már többször meghallgattuk egy-egy tételt, illetve a teljes szimfóniát, bizonyára megérezzük, hogy az I. tétel drámai hangzású, drámai hangvételű; a „démoni” jelzőt is használják jellemzésére. - démon.

 

Akárcsak a III. szimfónia I. tétele, vagy az V. szimfónia I. tétele, ez a tétel is elsősorban a küzdő emberről szól; az élet kisebb-nagyobb küzdelmeiről, harcairól. Szól a küzdeni tudásról, szól az igazságért, a szabadságért folytatott küzdelmekről, harcokról, szól a kudarcokról, vereségekről is, és arról is, hogy kiolthatatlan az emberben a szabadság, az igazság utáni vágy. Szól a törhetetlen emberi akaraterőről, a hősökről, akik szembeszállnak a zsarnoksággal, jogtalanságokkal, és mindig készek a szebb, boldogabb jövőért cselekedni, harcolni.

 

Már a görögök is vallották, hogy gond és baj nélkül senki nem élheti az életet, életét. Hozzátehetjük: küzdelem nélkül sem. Sokan vallják, hogy az élet egyik célja maga a küzdés. Ezt vallotta az ókorban élt legnagyobb diktátor: Sulla, Lucius Cornelius (i.e. 138-78).

 

A tétel vége felé Beethoven egy pillanatra felidézi a VII. szimfónia II. tételének gyászindulóját, annak néhány ütemét, talán ezzel kíván a küzdelemben elesett hősökről megemlékezni, tiszteletet adni.(Ez persze csak feltevés, de már annyi minden magyarázat keletkezett egyes tételekről, dallamról; most én is élek vele. Elfogadni természetesen nem kötelező!)

 

Kétségtelen, hogy a zene elsősorban az érzelmeinkre hat, de ugyanúgy gondolkodásunkra, sőt a harmadik személyiségi jegyünkre is, akaratunkra. Erről írtam már egy-két személyes hangvételű mondatot, ahogy én érzem, de nyilvánvaló, hogy más és más vélemények vannak, s ez így természetes. Mint ahogy az igazságnak is több útja van, nem sajátíthatjuk ki a magunk számára, nem „én” vagyok annak egyedüli birtokosa.

 

 

A II. tétel.

 

Beethoven leghosszabb scherzo tétele, időben 16 perc, mindössze három dallamra épül: a scherzo első és második témájára (dallamára), illetve a trió egyetlen dallamára.

A II. tétel indítása egy ritmus-motívummal indul, három dobütésből áll; már írtam róla az elemzés közben. Ez a motívum végigkíséri, uralja a scherzo muzsikáját, akárcsak a VI. szimfónia II. tételét a patakcsobogás muzsikája, vagy a IV. szimfónia II. tételét a lüktető-motívum. A zene az ünnepet, a táncot idézi.

Ha igaz, hogy a klasszikus zenei nyelv legfőbb stílusjegye a motívumszövés, akkor itt a „daktilus-motívum”, mint ritmus kerül „szövésre” a tétel muzsikája alá, mellé, az ütemek közé.

 

A középrész – a scherzo után – a trió olyan, mint amikor a tomboló vihar után, egyszer csak napfény ragyogja be a tájat. A zene hangulata idillikus, teljesen más, mint a scherzóé. Egyébként maga Beethoven nem nevezi a tételt scherzónak, megelégszik a tempójelzéssel: Molto vivace.

 

Beethoven az ismétlések mestere, a trió-dallam huszonháromszor ismétlődik, mégsem unalmas. Különösen szép a trió hangszerelése, a „zenekari köntös.” A zene elbűvölő, varázslatos. Itt Beethoven nem a ritmussal hat, hanem a hangszínekkel és a harmóniákkal. A hangzás fénylő, a dallam melegen szárnyaló. Figyeljünk fel arra is, hogy a trió dallam staccato (szaggatottan), míg az átvezető zenei rész muzsikája legato (kötötten, folyamatosan) hangzik. Hiába: az ellentét elve itt és így is jelen van, mely nemcsak az európai filozófiai gondolkodás egyik alapelve, hanem a klasszikus zenéé is, mely elsősorban a dinamikában a legerőteljesebb. Sokak szerint Beethoven előbb alkalmazta a filozófiai alaptételt: tézis-antitézis-szintézis, mint G.W.F. Hegel (1770-1831), az európai klasszikus filozófia legnagyobbja.

 

III.           Tétel

 

A tételben két dallam hangzik el.

Az Adagio dallama /tempóelőírása Adagio molto e cantabile/ szomorú, panaszkodó.

Az epizód témájának dallama /tempóelőírása: Andante moderato/ – vigasztaló, egyben megnyugvást, békét kereső.    

 

Valóban. Amíg a szimfónia első tétele az élet küzdelmeiről, a második az élet zajos világáról szól, itt a csend, a béke, a nyugalom harmóniái uralkodnak.

 

Túl azon, hogy a tétel muzsikája békét, nyugalmat kereső, híven és pontosan mutatja be Beethoven érzéseit, lelkiállapotának világát. A zeneszerző túl van már élete küzdelmein, sikerein; nyugalomra vágyik, a lélek belső nyugalmára; legjobban talán a nirvána” szó fejezi ki ezt a fajta tartalmat.

Süketsége miatt már régen elvonult az emberek elől, társaságba nem jár, hozzá sem járnak, egyre többen elmaradoznak tőle, elfelejtik; Bécs zenei életében a francia opera dívik. Keserűen jegyzi meg egyszer, hogy műveit már nem játsszák, azok senkit sem érdekelnek.

 

Kétszeresen zárul be körülötte a világ: süket és magányos. Egyedül él; nincs családja, felesége, gyermekei. A külvilággal jegyzet útján értekezik. Élete utolsó éveiben sokszor cserél lakást (ma úgy mondanánk albérletet). Legtöbbször becsapják, senki nem gondoskodik róla, külleme is elhanyagolt. A bécsi rendőrség egy alkalommal, mikor esti sétáját végzi, letartóztatja, s előállítják, mert csavargónak nézik. Bárhogy szeretnénk, el sem tudjuk képzelni mindennapi gondjait, helyzetét, mellőzöttségét, lelkiállapotát.

        

Ugyanakkor feljutott egy olyan csúcsra, ahol egyedül van; nincsenek társak, nincs kivel megosztani az életet, művészetét, gondolatait. A zene hangjai ebben a tételben a panaszról is szólnak, de nem az égre kiáltóan, nem lázadóan, mint a fiatalok; nem is átkozódva, torkon ragadva a sorsot, mint az V. szimfóniában, hanem bölcs derűvel, a szív és a lélek megbékélt nyugalmával szemléli a világot, sorsát, és írja a kottafejeket.

        

A zene hangjai itt a magányos lélek fájdalmáról is szólnak, de nem a csüggedésről, a csalódottságról, hanem a küzdelemben megfáradt, de általa megnemesült lélek erejét, emelkedettségét hirdeti a bölcs nyugalmával, tapasztalatával.

 

Beethoven nemcsak saját érzéseit, fájdalmait, panaszát önti zenébe, ezek az érzések ott vannak minden emberben, aki él, küzd, dolgozik, szenved, szeret, és örülni tud az életnek. Azt a nyugalmat, békét keresi, amelyre minden ember vágyik, az élet zaklatott világában. Egy percre se gondoljuk tehát, hogy a zeneszerző kizárólag a saját érzéseit, hangulatát, fájdalmait önti zenébe, s tolmácsolja a hallgató számára (bár ez is igaz), hanem ellenkezőleg: a hallgató érzelmeit emeli a valósághoz, a zene igéző ereje által. A szavak erre nem képesek, ezt csak a zene tudja kifejezni, pusztán azért, mert az érzelmeknek nincsenek pontos szavai, nehezen tudjuk azokat szavakba foglalni.

 

Amikor ezeket a sorokat írom, hetvenedik életévemhez közeledek, s úgy tűnik gondjaim szaporodnak, úgy tűnik nincs pihenő, úgy tűnik egyre nyugtalanabb az élet, nemcsak körülöttem, hanem hazámban és a nagyvilágban, és nem remélhetek csendesebb napokat. Mégis, amikor ezt a tételt hallgatom, megnyugszik a lelkem, feloldódom a zene hangjaiban, valami különös béke tölti el énemet, mely vígasztal és felemel, és erőt ad a következő nap jöttéhez, erőt ad az újabb küzdelmekhez, az élet értelméhez, létezésemhez.

 

Sokkal szemben fogalmaz Shaw, George Bernard (1856-1950) angol drámaíró, regényíró, kritikus: …félelem nélkül tárta ki önmagát, s ezzel bennünket, hétköznapi embereket is kifejezett.”

 

Nagyon találó a Révai Nagy Lexikona szakírójának pár sora, mely tökéletesen illik az I.– illetve a III. tétel zenéjének tartalmára; oldalakat lehetne írni, de ennél tömörebben és szebben nem! A mondat a szimfónia egészére megfogalmazott, mégis, első fele az I. tételre, a mondat másik fele a III. tételre igaz, a legjobban. „Egy szív küzdelmeit fejezi ki, amint sok gyötrődés közt az öröm sugara után vágyódik.” (II. kötet – 1911)

 

IV.         Tétel

 

A IV. tételben döntő fordulat következik be a szimfónia zenéjében. Beethoven átlépi a forma évszázados világát és bevonja az emberi hangot, hogy „minden ember számára”, „minden hallgatója számára” érthető módon tudja tolmácsolni művészetének utolsó nagy és lángoló vallomását.

 

Többen kifogásolták, hogy a kórus bevonása a szimfonikus zenébe, tévedés. Azóta elmúlt majd kétszáz esztendő, s egyre inkább nyilvánvalóbb, hogy nem Beethoven tévedett.

Szakírók azt is felvetik, hogy a IX. szimfónia kevésbé egységes mű, mert a szimfónia „épületében” a tételek összetartozásának erősebbnek kellene lennie. Ezt Beethoven is jól tudta, ezért a IV. tételben felidézi az első három tétel főtémáit, míg végül rátalál az örömóda dallamára.

 

A szimfónia az egész világon népszerű, s egyre többet játsszák, és egyre többen ismerik meg. Pabló Casals, a világhírű gordonkaművész javaslatára, 1958. óta, az öt világrészt jelképező öt városban, a rádió- és televízió állomások minden év december 3l.-én, ugyanabban az órában sugározzák a IX. szimfóniát. A népek testvériségét hirdető alkotásban, az utolsó tételben – Schiller örömódájára írt dallamban – Beethoven az emberiségnek küldi, hirdeti a  zenében megfogalmazott üzenetét: „Embermilliók átkarollak / Csókom vedd ó, nagy világ.” (A legszebb végrendelet, amit valaha is írtak!)

 

A IV. tétel zenéje nem szorul különösebb magyarázatra. Schiller versének szövege és Beethoven muzsikája tökéletes összhangban talál egymásra és hirdeti az életérzés örömét. S hirdet még valamit, a világ népeinek összetartozását, a testvériség gondolatát, ahogy azt a francia felvilágosodás gondolkodói hirdették. Nem véletlen tehát, hogy ennek a szimfóniának a „Testvériség szimfóniája” utónevet adták, persze legtöbbször csak Örömódának hívjuk.

 

Többen azt is vallják, hogy Beethoven az örömóda dallamával ad hálát a Teremtőnek, hogy teljesíthette küldetését; egyben köszönetet mond a nagyhatalmú SORS-nak, hogy valóra tudta váltani művészetének kiteljesedését, és az emberiség asztalára helyezhette alkotásait. Gondoljunk egy pillanatra a 32 éves korában írt végrendeletére, ahol az öngyilkosság gondolatával foglalkozott, gyorsan romló hallása miatt.  

 

 

Vajon boldog volt-e vagy boldogtalan, Beethoven?

  

Napjainkban, amikor nincs elég időnk jóformán semmire, még kevesebb idő jut, ha egyáltalán jut zeneművek hallgatására, tanulmányozására, ezért aztán, aki nem olvasta, vagy nem hallotta, nem tudhatja:

 

Amikor Beethoven a IX. szimfóniát írja, alkotja…

 

§        emberhez méltatlan, mostoha körülmények között éli mindennapjait; nem tévedés: mocsokban él,

§        élettörténetéből tudjuk, hogy utolsó éveiben nagyon sokszor kényszerült, illetve változtatott lakóhelyet (ma úgy mondanánk: cserélt albérletet).

 

Boldogtalan?

 

Sorsára hagyva, süketen és megöregedve, Bécs és a világ által elfeledve, elhanyagolt külsővel és ruházattal, betegségekkel küzdve – mégis dolgozik, alkot…

A IX. szimfóniát írja az emberiség számára…

 

Előtte Schiller verse, széttárja karjait:

 

„Embermilliók, átkarollak,

Csókom vedd, ó Nagyvilág!

Lángolj fel lelkünkben, szép

Égi szikra, szent öröm!

Testvér lészen minden ember

Ott, hol lengnek szárnyaid.”

 

 

Zenébe önti a vers gondolatait, feledve a földi élet kicsinyes, bár kínzó nyűgeit…

 

Gondolatai sebes szárnyán bejárja a művészet végtelen birodalmát, ahol…

 

alkotó szelleme boldogan időzik az „égi szikra” melegénél és a „testvériség” gondolatánál.

 

Az emberiség szabad, szebb jövőjét reméli.

 

Boldog.

 

F R I E D R I C H    S C H I L L E R

 

A Z    Ö R Ö M H Ö Z

 

 

Rónay György fordítása

 

 

 

Tárgymutató

 

archaikus gör-lat 1. ősrégi, ősi, ókori 2. műv a görög művészetben az i.e. 5. sz. közepéig tartó időszakból való; kezdeti, korai; régies   a szövegben az aláhúzott szavak értelemben használatos  < vissza

 

démon gör-lategyes természeti népek mitológiájában isteni erejű, de az isteneknél alacsonyabb rendű lény < vissza

 

fanfár frhosszú, egyenes trombitaféle hangszer < vissza

 

nirvána  ind – 1. a buddhista vallásban minden vágy és szenvedés megszűnése, a lélekvándorlás alóli kiszabadulás a világmindenségbe történő beolvadással, az egyéni lélek megszűnése és a legnagyobb boldogság állapota /a.m. kialvás, kioltás/ 2. vál teljes megsemmisülés, a létezés ellentéte, a nemlét,

a szó használatánál én itt elsősorban a háborítatlan nyugalom, a sorssal megbékélt állapotot értem < vissza

 

Palestrina, Giovanni Pierluigi da – a zenetörténet kiváló alakja /1525 – 1594/, betetéző, összefoglaló művész; hatszólamú miséi, zenéje a tisztán vokális

irodalom csúcspontját jelenti; zeneiskolákban ma is tanítják a Palaestrina-stílust; természetesen világi műveket /madrigál/ is írt.- < vissza

 

refrén frirod, zene – vers/dal szakaszainak végén visszatérő, többé-kevésbé változatlanul ismétlődő sor/ok/, ill. dallamrész < vissza